Hi. How can we help?

Борлуулалтын журнал нь борлуулалтын өдрөөр нэгтгэгдэж нэг үүсдэг. Ийм учир тухайн өдрийн бүх борлуулалтын гүйлгээнээс зарлагын гүйлгээ бүрэн хийгдэж байж дараа нь тухайн өдрийн борлуулалтын журнал үүснэ. Борлуулалтын журналыг огнооны интервал сонгож гараар үүсгэдэг.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Худалдааны менежмент
ПОС
Бүртгэл
Өдрийн өндөрлөлт
Борлуулалтын журнал үүсгэх
Зураг 72. Борлуулалтын журнал үүсгэх цонх
  • Сонгосон огнооны интервал хооронд “Дансны бичлэг үүсгэх” командын товчийг дарснаар борлуулалтын журнал үүсэх бөгөөд амжилттай үүссэн эсэх мэдээллийг цонхонд өдөр бүрээр нь дэс дарааллуулан харуулна.
  • Борлуулалтын гүйлгээнээс дараах журнал үүснэ. Үүнд:
    • Дараах борлуулалтын гүйлгээний хувьд: Дараах талоноор борлуулалт хийсэн гэж үзье.
Зураг 73. Посын талон
Зураг 73. Посын талон
  • Буцаалтын гүйлгээ бол: Дээрх талоны ABC бараанаас 1ш-ийг буцаасан гэж үзье.
Зураг 7. Бараа материалын тайлан үе хаах
  • Багцын баримт хэвлэсэн бол: Дээрх талоны ABC бараа нь Skytel-ийн үйлчилгээ гэе.
Зураг 8. Барааны хэмжих нэгжүүд цонх

Багцын баримт буюу шимтгэлийн нөхцөлтэй борлуулалт хийдэг үйлчилгээ нь посоор борлуулагдахдаа тусдаа тусдаа аж ахуйн нэгж дээр дахин давтагдашгүй татварын дугаар үүсгэдэг бөгөөд танай байгууллагын борлуулалт биш гэж үзнэ. Ийм төрлийн бараа материалыг Барааны НӨАТУС-ын тохиргоо цонхоор тохируулж бүртгэдэг.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Бүртгэл
Барааны НӨАТУС-ын тохиргоо
Зураг 74. Барааны НӨАТУС-ын тохиргоо цонх

Энд бүртгэгдсэн бараа нь энд бүртгэгдсэн байгууллагын дугаар буюу регистрын дугаараар татварын системд бүртгэгдэж ДДТД тусдаа үүсдэг.