Hi. How can we help?

Бараа материалын борлуулалт хийх 2 төрөл байдгийн нэг нь посын борлуулалт юм. Энэ нь дэлгүүр дээрх UltimatePOS системээр хийгдэх бөгөөд төв бааз руу буюу UltimateERP систем рүү борлуулалтын мэдээллээ тогтмол илгээж байдаг. Пос нь бараа материалын систем дээрх үлдэгдлээс үл хамааран борлуулалт хийдэг. Өөрөөр хэлбэл системийн үлдэгдэл 0 байгаа хэдий ч тухайн бараа нь дэлгүүр дээр бодитоор байгаа л бол (энэ нь дэлгүүр бараа материалын орлогоо системд бүртгэж аваагүй гэсэн үг) барааг посоор уншуулан борлуулалтын баримт гаргах боломжтой байдаг юм.

Нягтлан бодогч нар нь UltimateERP систем дээрээс дэлгүүрийн посын борлуулалтын гүйлгээг өдөр тутамдаа хянах боломжтой бөгөөд борлуулалт/буцаалт нь Realtime харагдана.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Худалдааны менежмент
ПОС
Лавлагаа
Борлуулалтын гүйлгээний лавлагаа
Зураг 66. Борлуулалтын гүйлгээний лавлагаа

Тухайн цонхонд шүүлт хийх мэдээллүүд

 • Салбарын төрөл: Салбарын бүртгэл дээрх тухайн салбарын төрлөөр сонгож шүүнэ.
 • Салбар: Салбар сонгож шүүнэ, хоосон орхивол бүх салбаруудын борлуулалт харагдана. Энэ нь хэрэглэгчийн дэд эрхийн салбарын эрхээр хязгаарлагдана.
 • Терминалын дугаар: Терминал буюу пос компьютерийн дугаараар шүүнэ.
 • Гүйлгээний дугаар: Талоны дугаарыг бичиж шүүх боломжтой.
 • Төлбөрийн төрөл: Посын төлбөр төлөх цонхонд харагддаг бүх төлбөрийн хэлбэрээр сонгож шүүх боломжтой. Төлбөрийн төрлүүдийг энд бүртгэж тохируулдаг.
 • Гүйлгээний төрөл: Посоор гарсан гүйлгээнүүдийг “Борлуулалт” эсвэл “Буцаалт” төрлөөр салгаж шүүх боломжтой байдаг. Энд “Буцаалт” төрөлтэй гүйлгээ нь өмнө нь “Борлуулалт” төрөлтэйгөөр бүртгэгдсэн байдгийг анхаарах хэрэгтэй.
 • Гүйлгээний төлөв: Посоор гарсан гүйлгээнүүдийг “Борлуулалт хийсэн” ба “Зарлага хийсэн” хоёр төлвөөр шүүх боломжтой. Энд бүх гүйлгээнүүд эхлээд “Борлуулалт хийсэн” төлвөөр бүртгэгдэх бөгөөд тухайн гүйлгээний Item буюу бараа тус бүрийн борлуулсан тоо ширхэг систем дээрх үлдэгдлээс амжилттай хасагдаж зарлагадсан үед “Зарлага хийсэн” төлөв рүү шилждэг болохыг анхаарах хэрэгтэй. Борлуулалтын зарлагын процесс нь сервер дээр тогтмол давтамжтайгаар явагдаж байдаг бөгөөд эндээс дэлгэрэнгүй танилцана уу.
 • Картын төрөл: Лояалти хэрэглэгчийн карт ашигласан эсэх төрлөөр сонгож шүүдэг. Энд Карт ашиглаагүй, Хөнгөлөлт үзүүлсэн, Оноо нэмэгдүүлсэн, Хуримтлуулсан оноогоор төлбөр хийсэн, Оноо нэмэгдүүлж хуримтлуулсан оноогоор төлбөр хийсэн гэсэн 5 төрлөөс сонгоно.
 • Гүйлгээний огноо: Посын програмд шивэгдэж гүйлгээ гарсан огноогоор нь эхлэх дуусах интервал сонгож шүүлт хийх боломжтой.
 • Гүйлгээний цаг: Гүйлгээ гарсан цагаар эхлэх дуусах интервал сонгож нарийвчлан шүүх боломжтой.

Тухайн цонхонд харагдах жагсаалт мэдээлэл

 • Борлуулалтын гүйлгээний мэдээллийг посоор гарсан баримт бүрээр харуулдаг. Энд салбарын дугаар, посын дугаар, талоны дугаар, гүйлгээний төрөл, огноо, ДДТД, нийт дүн, хөнгөлөлт, төлсөн дүн, бэлэн бэлэн бус хэлбэрүүд зэрэг толгой мэдээллүүд харагдана.
 • Сонгосон мөрийн хувьд Double-Click хийж дэлгэрэнгүй буюу тухайн баримтаар худалдан авсан бараануудын жагсаалт дэлгэрэнгүй харагдана. Үүнийг мөн цонхон дээрээс “Гүйлгээний дэлгэрэнгүй лавлагаа” чекийг тавьж дэлгэрэнгүй жагсаалтаар хайлт хийж болдог.

Төлбөрийн төрөл бүртгэх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Худалдааны менежмент
ПОС
Бүртгэл
Төлбөрийн төрөл
Зураг 67. Борлуулалтын гүйлгээний лавлагаа – Дэлгэрэнгүй
 • Дэлгэрэнгүй чекийг тавьсанаар барааны Баркод болон Ангилал, Категорийн код зэргээр шүүлт хийж хайх боломжтой.

Посын борлуулалтын гүйлгээнээс үүсэх журналын бичилт

Диаграм 1. Бараа материалын борлуулалтын процесс

Дээрх диаграмаар посын борлуулалт бичигдсэнээр шууд ерөнхий журнал дээр борлуулалтын бичилт хийгдэхгүй гэдгийг харуулсан болно. Посоор борлуулалт хийгдсэний дараа эхлээд зарлагын гүйлгээ хийгдэж бараа материалын үлдэгдлээс зөв өртгөөр хасагдах бичилт хийгдэх юм. Үүний дараа борлуулалтын журнал буюу борлуулалтын бичилтийг үүсгэдэг. Эдгээрийг дараах хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй тайлбарласан.