Hi. How can we help?

2.9 Тохируулга

Тухайн бараа материалын хувьд залруулга хийх шаардлагатай бол энэ цонхоор гүйлгээг хийнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Тохируулга
Тохируулга хийх
Зураг 59. Тохируулга гүйлгээ

Дараах нөхцөлд тохируулгын гүйлгээ хийнэ.

  • Тооллого хаах үед тооллогын зөрүүгээр тохируулга гүйлгээ автоматаар үүснэ.
  • Залруулга хийх бараа материалын хувьд тохируулга гүйлгээ хийнэ. Заруулга гэдэг нь бараа материалын хувьд орлого авах , зарлага хийх гэсэн үндсэн хоёр процессийн хувьд залруулга буюу тохируулга бичилт хийнэ.
  • Тохируулга гүйлгээ хийх огноо болон тайлант үе сонгож өгнө. Тайлант үе болон огноо зөрүүтэй байж болохгүй.
  • Дэлгэрэнгүй хэсэгт залруулга хийх барааг сонгож тоо ширхэг оруулж өгнө.
  • Бараа материалын данстай харьцах дансыг оруулна.
  • Дансны бичилт дараах байдлаар үүснэ.
  • Бараа материалын дансны тохиргооноос дансаа авч гүйлгээ үүснэ. Гүйлгээ хийх үед данс сонгохгүй.

Авлагатай харьцсан үед: