Hi. How can we help?

2.8 Тооллого

Агуулах болон салбар тус бүрийн бараа материалын тооллого хийнэ.

Дараах хоёр төрлөөр тооллогын зөрүү тооцох боломжтой.

 • Өртөгөөр – Энэ нь бараа материалын өртөг үнээр тооллогын зөрүүг тооцож гүйлгээ үүснэ.
 • Боруулалтаар – Энэ нь борлуулалтын үнээр тооллогын зөрүүг тооцож гүйлгээ үүснэ.
 • Тооллогын хуудас дараах хоёр төрлөөр үүсгэх боломжтой.
  • Бүрэн тооллого
  • Хэсэгчилсэн тооллого :
   • Сонгосон байршил
   • Барааны ангилал
   • Сонгосон барааг
   • Үлдэгдэл 0 байгаа бараа
   • Үлдэгдэл 0-с бага байгаа
   • Өмнөх тооллого дээр үндэслэж тооллого хийх боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Тооллого
Тооллого хийх
Зураг 58. Тооллого дүн оруулах
 • Тооллого хийх гүйлгээний огноо болон тайлант үе сонгож өгнө. Тайлант үе болон гүйлгээний огноо зөрүүтэй байж болохгүй.
 • Тооллогын хуудас үүсгэнэ.
 • Тооллогын хуудаст хамрагдсан бараа материалыг тоолж дүн оруулна.
 • Зөрүү үүссэн шалтгаан оруулна. Ингэснээр үлдэгдэл зөрүү үүссэн барааны хувьд тохируулга бичилт  автоматаар үүснэ.
 • Тооллогын хуудас хаахдаа холбогдох данс сонгоно.
 • Төлөв – Тооллогын хуудас үүсгэсэн үед засвар өөрчлөлт хийх боломжтой. Тооллого хаасан үед засвар хийгдэх боломжгүй гүйлгээ үүсч бараа материалын үлдэгдэлд шууд нөлөөлнө.
 • Дансны бичилт дараах байдлаар үүснэ.
 • Бараа материалын дансны тохиргооноос дансаа авч гүйлгээ үүснэ. Гүйлгээ хийх үед данс сонгохгүй.