Hi. How can we help?

2.6 Зарлага

Бараа материалын зарлагын гүйлгээ

Бараа материалыг зарлагадаж , зардалруу хийх гүйлгээг энд бичнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Зарлага
Зарлага хийх

Зарлага хийх цонхноос зарлага төрөлтэй гүйлгээ үүсгэнэ.

Зураг 55. Зарлага гүйлгээ
 • Зарлагын бичилт хийх гүйлгээний огноо болон тайлант үе сонгож өгнө. Тайлант үе болон гүйлгээний огноо зөрүүтэй байж болохгүй.
 • Харилцагчийн үнийн төрөл сонгоно.
 • Зарлагадах бараа бүтээгдэхүүн сонгож , тоо ширхэг оруулна.
 • Бараа материал нь эхлэж орлого авсанаа түрүүлж зарлагадах зарчимаар барааны үлдэгдэл хасагдаж явна.
 • Бараа материалын өртөг FIFO –оор явна.
 • Төлөв – Зарлага хийж байна үед засвар өөрчлөлт хийх боломжтой. Зарлага хийсэн үед засвар хийгдэх боломжгүй шууд гүйлгээ үүснэ.
 • Дансны бичилт дараах байдлаар үүснэ.
 • Бараа материалын дансны тохиргооноос дансаа авч гүйлгээ үүснэ. Гүйлгээ хийх үед данс сонгохгүй.

Бараа материалын зарлагын буцаалт гүйлгээ

Бараа материалыг зарлагадаж зардалруу бичсэн гүйлгээний залруулга буюу буцаалтын гүйлгээг энд хийнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Зарлага
Зарлага хийх

Зарлага хийх цонхноос буцаалт төрөлтэй гүйлгээ үүсгэнэ.

Зураг 56. Зарлага буцаалт гүйлгээ
 • Зарлагын буцаалт хийх гүйлгээний огноо болон тайлант үе сонгож өгнө. Тайлант үе болон гүйлгээний огноо зөрүүтэй байж болохгүй.
 • Буцаалт хийх бараа бүтээгдэхүүн сонгож , тоо ширхэг оруулна.
 • Бараа материал нь эхлэж орлого авсанаа түрүүлж зарлагадах зарчимаар барааны үлдэгдэл хасагдаж явна.
 • Бараа материалын өртөг FIFO –оор явна.
 • Төлөв – Шилжүүлж байна үед засвар өөрчлөлт хийх боломжтой. Шилжүүлсэн үед засвар хийгдэх боломжгүй шууд гүйлгээ үүснэ.
 • Дансны бичилт дараах байдлаар үүснэ.
 • Бараа материалын дансны тохиргооноос дансаа авч гүйлгээ үүснэ. Гүйлгээ хийх үед данс сонгохгүй.