Hi. How can we help?

2.5 Орлого

Дотоодын нийлүүлэгчээс орлого авах

Дотоодын нийлүүлэгчээс орлого авахын тулд урьдчилан худалдан авалтын захиалга үүсгэнэ. Үүсгэсэн захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүний орлого авна.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Гүйлгээ
Орлого авах захиалгаас
Зураг 53. Орлого авах

Орлого авах цонх нь үндсэн болон тээвэрлэлт гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Үндсэн хэсэгт:

 • Огноо – Орлого авах огноог сонгож оруулна.
 • Тайлан үе – Орлого авах огноо болон тайлант үе хоорондоо зөрүүтэй байж болохгүй!
 • Нийлүүлэгч – Орлого авах нийлүүлэгч сонгож өгнө.
 • Захиалга дугаар – Сонгосон нийлүүлэгч дээрх орлого авагдаагүй захиалгуудаас сонгоно.
 • Захиалгын дугаар сонгосноор жагсаалт буюу дэлгэрэнгүй хэсэгт захиалсан барааны мэдээлэл орж ирэх бөгөөд тоо ширхэг шалган орлого авна.
 • Төлөв: Хийж байна үед засвар хийх боломжтой , хийсэн төлөвтэй үед орлого авах процесс баталгаажиж бараа материалын үлдэгдэлд шууд нөлөөлнө.
 • Тээвэрлэлт хэсэгт: Тухайн захиалга нь хэрхэн хүргэгдэж ирсэн талаарх мэдээлэл оруулах боломжтой.
 • Орлого авсан төлөвт оруулсанаар бараа материалын үлдэгдэл сонгосон салбар байршил дээрээ нэмэгдэнэ.
 • Дансны бичилт дараах байдлаар үүснэ.
 • Бараа материалын дансны тохиргооноос дансаа авч гүйлгээ үүснэ. Гүйлгээ хийх үед данс сонгохгүй.

Импортоос орлого авах

Импортоос орлого авахын тулд урьдчилан худалдан авалтын өртөг тооцоолол хийнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Захиалгын менежмент
Худалдан авалт
Импорт
Худалдан авалтын өртөг тооцох
Зураг 54. Импорт өртөг тооцоолол

Өртөг тооцоолох цонх нь үндсэн болон данс гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Үндсэн хэсэгт:

  • Огноо – Өртөг тооцоолох огноог сонгож оруулна.
  • Нийлүүлэгч – Гадны буюу өртөг тооцоолох нийлүүлэгч сонгож өгнө.
  • Захиалга үүсгэх салбар – Орлого авах салбар сонгож оруулна.
  • Захиалга үүсгэх огноо – Захиалга үүсгэх огноог сонгоно.
  • Худалдан авалт валют – өртөг тооцоолох валют сонгоно.
  • Худалдан авалт ханш – Сонгосон валютын ханш оруулна. Ингэхдээ гүйлгээ хийх огноогоор монгол банкны ханш оруулна.
  • Төлөв: Тооцоолж байна үед засвар хийх боломжтой , тооцоолсон төлөвтэй үед өртөг тооцоолох процесс хийгдсэн байна.
  • Нэмэлт тайлбар – Гүйлгээний утга оруулна.
  • Гаалийн мэдүүлэг – Гаалийн мэдүүлгийн мэдээлэл оруулах боломжтой.
  • Нөат-ын үзүүлэлт – Нөат-ын үзүүлэлтийг заавал оруулж өгнө. Ингэснээр НӨАТ тайлан зөв гарна.
  • Нийт тоо хэмжээ – Жагсаалтанд оруулсан бараа бүтээгдэхүүний нийт тоо ширхэг автоматаар бодогдож гарна.
  • Нийт дүн – Жагсаалтанд оруулсан бараа бүтээгдэхүүний нийт үнэ валютаар автоматаар бодогдож гарна.
  • Нийт ү.х.н дүн – Жагсаалтанд оруулсан бараа бүтээгдэхүүний нийт өртөг үнэ автоматаар бодогдож гарна.
  • Нийт нөат – Жагсаалтанд оруулсан бараа бүтээгдэхүүний нийт нөат үнэ автоматаар бодогдож гарна.
  • Нийт тооцсон өртөг – Жагсаалтанд оруулсан бараа бүтээгдэхүүний нийт үнэ нөат-тэй автоматаар бодогдож гарна.
  • Жагсаалт буюу дэлгэрэнүй хэсэгт импортоос орлого авах бараа тус бүрийг оруулна.
  • Данс хэсэгт: Импортын өртөг тооцоолохтой холбоотой данс болон ханш оруулан тооцоолол хийгдэх хэсэг байна.
   • Харилцагчийн өглөг – Өглөг үүсгэх данс болон ханш оруулна.
   • Тээврийн данс , харилцагч – Тээвэрлэлтийн данс болон гүйлгээ үүсэх харилцагч сонгоно.
   • Гаалийн данс , харилцагч – Гаалийн  данс болон гүйлгээ үүсэх харилцагч  сонгоно.
   • Бусад данс , харилцагч – Бусад данс болон гүйлгээ үүсэх харилцагч  сонгоно.
   • Өртөг тооцоолох – Данс талбарын мэдээллүүдийг оруулж өгсөнөөр өртөг тооцоолох товч дарна. Үндсэн талбарын жагсаалтанд оруулсан барааны өртөг үнэ дээр үндэслэн өртөг тооцоолол автоматаар хувиарлагдана.
   • Нийт тээврийн зардал , нийт гаалийн зардал , нийт удирдлагын зардал , нийт бусад зардал , нийт зардалын дүнгүүд тооцоологдоно.
  • Бараа материалын өртөг FIFO –оор явна.
  • Дансны бичилт дараах байдлаар үүснэ.