Hi. How can we help?

2.4 Бүтээгдэхүүн багцлалт

Бүтээгдэхүүний бүрдэц оруулах

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний бүрдэц

Багцлалтын гүйлгээ хийхийн өмнө бүтээгдэхүүний бүрдэц оруулж өгнө. Central Kitchen дээр гарах хоол болон барааг багцлан борлуулах үед бараа бүтээгдэхүүний орц, бүрдэцийг бүртгэнэ.

Зураг 51. Бүтээгдэхүүний бүрдэц оруулах
  • Бүтээгдэхүүн оруулна. Энэ хоол болон багцын бараа байна.
  • Уг бүтээгдэхүүнд орох орц , бүрдэц бүтээгдэхүүн оруулна.
  • Нэг бүтээгдэхүүнд ноогдох  тоо хэмжээг оруулна.

Бүтээгдэхүүн багцлалт

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний багцлалт
Зураг 52. Бүтээгдэхүүний багцлалт

  • Тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг аль салбар болон байршил дээр үйлдвэрлэн орлого авч байгаа процесс юм.
  • Хичнээн тоо хэмжээгээр багцлаж үйлдвэрлэх тоо хэмжээг оруулна.
  • Багцлалт хийж буй салбар дээр түүхий эд материал нь багцлалтын тоо хэмжээнд хүрэхүйц хангалттай үлдэгдэлтэй байх ёстой.
  • Тухайн бүтээгдэхүүнээс хэдэн ширхэг борлуулалт хийгдсэн байна мөн төдий тоогоор бүрдэцд орсон бараанаас зарлага хийгдэнэ.
  • Тухайн багцлалтанд орсон нийт бүтээгдэхүүний өртөг үнээр журнал бичилт нь дараах байдлаар үүснэ.