Hi. How can we help?

2.2 Тайлант үеийн тохиргоо

Гүйлгээ хийх боломжит тайлант хугацааг тохируулж өгнө. Одоогийн тайлант үеээс өмнөх гурван сарын гүйлгээг нөхөж хийх боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Бүртгэл
Тайлант үеийн тохиргоо
Зураг 46. Тайлант үеийн тохиргоо
  • Тайлант үеийг шилжүүлэхдээ уг цонх руу орж хадгалах товчийг дарснаар тайлант үе дараагийн үе рүү шилжинэ. Дахин шилжүүлэхийн тулд цонхноос гараад шинээр орох шаардлагатай.
  • Тайлант үеийг буцаан шилжүүлэх үйлдэл байхгүйг анхаарна уу.