Hi. How can we help?

2.12 Бараа материалын товчоо тайлан

Бараа материалын товчоо тайлангаар эхний үлдэгдэл болон сонгосон хугацааны орлого , зарлага гүйлгээ , эцсийн үлдэгдэл харна.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Тайлан
Бараа материалын товчоо тайлан

Хайлтын нөхцөлд:

  • Эхлэх болон Дуусах хугацаа сонгоно.
  • Салбар сонгох боломжтой.
  • Тухайн барааны хувьд харах боломжтой.

Барааны категориор харах боломжтой.

Зураг 65. Бараа материалын товчоо тайлан