Hi. How can we help?

2.11 Бараа гүйлгээний лавлагаа

Бараа гүйлгээний лавлагаанаас бараа тус бүрийн хувьд ямар ямар гүйлгээ хийгдсэн болон эхний , эцсийн үлдэгдэл мэдээллийг дэлгэрэнгүй харах боломжтой.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Лавлагаа
Бараа гүйлгээний лавлагаа
Зураг 64. Бараа гүйлгээний дэлгэрэнгүй лавлагаа

Хайлтын нөхцөлд:

 • Тайлант үе сонгож хайлт хийнэ.
 • Гүйлгээний огноогоор хайлт хийх боломжтой.
 • Тухайн барааны хувьд харах боломжтой.
 • Салбараар хайлт хийх боломжтой.
 • Байршилаар хайлт хийх боломжтой.
 • Нийлүүлэгчийн хувьд хайлт хийх боломжтой.
 • Нэмэлт таб хэсгээс дараах нөхцөлүүдээс сонгож мэдээллийг дэлгэрэнгүй харах боломжтой.
  • Орлогын төрлөөр
  • Зарлагын төрлөөр
  • Тохируулгын төрлөөр
  • Жагсаалтанд харуулах боломжтой багануудаас чеклэж жагсаалтанд харуулна.

Жагсаалтанд:

Хайлтын нөхцөл дагуу барааны хувьд  хийгдсэн бүх төрлийн гүйлгээг  харах боломжтой.