Hi. How can we help?

2.10 Бараа материалын үлдэгдэл

Бараа материалын хувьд үлдэгдэлийг дараах төрөл тус бүрээр харах боломжтой.

 • Салбарын үлдэгдлийн лавлагаа /салбар тус бүрийн хувьд/
 • Байршлын үлдэгдлийн лавлагаа /байршил тус бүрээр/
 • Барааны үлдэгдэлийн лавлагаа /бүх барааны хувьд/
 • Нийлүүлэгчийн барааны үлдэгдэлийн лавлагаа /нийлүүлэгч тус бүрийн хувьд/

Байршил тус бүрээр барааны үлдэгдэл харах бол:

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Үлдэгдэл
Байршлын үлдэгдэл лавлагаа
Зураг 60. Байршлын үлдэгдлийн лавлагаа

Хайлтын нөхцөлд:

 • Салбар сонгох боломжтой.
 • Байршил сонгох боломжтой.
 • Тухайн барааг сонгож хайх боломжтой
 • Үлдэгдэлийг дараах төрлүүдээс сонгож харах боломжтой.
  • Үлдэгдэлтэй
  • Үлдэгдэлгүй
  • Бүгд

Жагсаалтанд:

 • Салбар , байршил дээр барааны мэдээллүүд дэлгэрэнгүй харагдана.
 • Үлдэгдэл нь дараах хоёр янзаар харагдана.

 • Гар дээрх үлдэгдэл – энэ нь яг одоо бэлэн хэд байгааг илэрхийлнэ.
 • Боломжит үлдэгдэл – энэ нь гар дээрхээс хийж байна төлөвтэй гүйлгээний тоог хассан тоогоор харагдана.
 • Тухайн барааны хувьд хийж байна төрөлтэй ямар ямар гүйлгээ байгааг харах боломжтой.
  • Тооллого хийж байгаа
  • Орлого авч байгаа
  • Шилжүүлэг хийж байгаа
  • Зарлага хийж байгаа
  • ХА-н захиалга авч байгаа г.м

Салбар тус бүрээр барааны үлдэгдэл харах бол:

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Барааны менежмент
Бараа материал
Үлдэгдэл
Салбарын үлдэгдэл лавлагаа
Зураг 61. Салбарын үлдэгдлийн лавлагаа

Хайлтын нөхцөлд:

 • Салбар сонгох боломжтой.
 • Барааны ангилал сонгох боломжтой.
 • Тухайн барааг сонгож хайх боломжтой.
 • Нийлүүлэгчээр шүүлт хийж хайх боломжтой.
 • Үлдэгдэлийг дараах төрлүүдээс сонгож харах боломжтой.
  • Үлдэгдэлтэй
  • Үлдэгдэлгүй
  • Бүгд

Жагсаалтанд:

 • Салбар дээрх барааны мэдээллүүд дэлгэрэнгүй харагдана.
 • Үлдэгдэл нь дараах хоёр янзаар харагдана.

 • Гар дээрх үлдэгдэл – энэ нь яг одоо бэлэн хэд байгааг илэрхийлнэ.
 • Боломжит үлдэгдэл – энэ нь гар дээрхээс хийж байна төлөвтэй гүйлгээний тоог хассан тоогоор харагдана.
 • Тухайн барааны хувьд хийж байна төрөлтэй ямар ямар гүйлгээ байгааг харах боломжтой.
  • Тооллого хийж байгаа
  • Орлого авч байгаа
  • Шилжүүлэг хийж байгаа
  • Зарлага хийж байгаа
  • ХА-н захиалга авч байгаа г.м
 • Барааны өртөг, үнийн мэдээллийг харах боломжтой
  • Сүүлийн худалдан авалтын үнэ
  • Сүүлийн өртөг
  • Дундаж өртөг г.м
 • Сүүлд хэзээ тооллого хийсэн, сүүлийн тооллого дүн г.м барааны хувьд дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой.

Бараа тус бүрээр барааны үлдэгдэл харах бол:

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Үлдэгдэл
Барааны үлдэгдлийн лавлагаа
Зураг 62. Барааны үлдэгдлийн лавлагаа

Хайлтын нөхцөлд:

 • Орлого авсан огноогоор хайлт хийх боломжтой
 • Дуусах огноогоор хайлт хийх боломжтой
 • Салбарын төрөл , салбар, байршилаар шүүлт хийж хайх боломжтой
 • Тухайн барааг сонгож хайх боломжтой.
 • Нийлүүлэгчийн төрөл, ангилал , нийлүүлэгчээр шүүлт хийж хайх боломжтой.
 • Жагсаалтанд дэлгэрэнгүй харах мэдээллээ чеклэж өгнө.
  • Салбар харуулах эсэх
  • Байршил харуулах эсэх
  • Барааг харуулах эсэх
  • Гүйлгээний мэдээллийг харуулах эсэх

Жагсаалтанд:

 • Жагсаалтанд харуулах чекийн дагуу мэдээллүүд дэлгэрэнгүй харагдана.
 • Тухайн барааны дуусах хугацааг өнөөдөртэй харьцуулан тооцолж дараах өнгөөр харуулна.

 • Улаан өнгөөр –    (0 – 10) хоногт хугацаа нь дуусах барааг ялгаж харуулна.
 • Ногоон өнгөөр –  (11 – 20) хоногт хугацаа нь дуусах барааг ялгаж харуулна.

Нийлүүлэгчийн барааны үлдэгдэл харах бол:

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Үлдэгдэл
Нийлүүлэгчийн барааны үлдэгдлийн лавлагаа
Зураг 63. Нийлүүлэгчийн барааны үлдэгдлийн лавлагаа

Хайлтын нөхцөлд:

 • Одоогийн байдлаар системд байгаа үлдэгдэл харах боломжтой.
 • Өмнөх огноо сонгож хайлт хийх боломжтой.
 • Салбараар шүүлт хийж хайх боломжтой
 • Тухайн барааг сонгож хайх боломжтой.
 • Нийлүүлэгчийн төрөл, ангилал , нийлүүлэгчээр шүүлт хийж хайх боломжтой.
 • Барааны категори ангиллаар хайлт хийх боломжтой.

 

 Жагсаалтанд:

 • Барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл харуулна.
 • Тухайн барааны дуусах хугацааг өнөөдөртэй харьцуулан тооцолж дараах өнгөөр харуулна.

Үлдэгдэл тоо – Системд яг одоо байгаа үлдэгдэлийн тоог харуулна.