Hi. How can we help?

2.1 Дансны тохиргоо

Энэхүү тохиргоог хийснээр бараа материалын гүйлгээ болон ПОС-ын борлуулалтын зарлага ,  ПОС-ын борлуулалтын журнал үүсгэх үед данс сонгох шаардлагагүй тохиргооны дагуу автоматаар данс авч үүснэ.

 • Бараа материалын дансны тохиргоог дараах төрлүүдээр тохируулах боломжтой.
  • Барааны категори
  • Барааны ангилал
  • Байршил – орлогын үндсэн байршил
  • Салбар
  • Салбар төрөл
  • Бүгд
 • Эдгээр төрлүүд тус бүр дээр өөр өөр данс тохируулах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл барааны категори тус бүрээр салган бүртгэл хөтлөж болох юм.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Бүртгэл
Дансны тохиргоо
Зураг 45. Барааны дансны тохиргоо

Бараа материалын дараах дансны тохиргоог хийнэ.

 • Бараа материалын данс
 • Борлуулсан барааны өртөг данс
 • Урамшууллын барааны зардалын данс
 • Буцаасан барааны өртөгийн данс
 • Борлуулалтын орлогын данс
 • Хөнгөлөлтийн данс
 • НӨАТ-н авлагын данс
 • НӨАТ-н өглөгийн данс
 • Талбайн түрээс данс
 • Үнэ хөнгөлөлтийн данс зэргийн тохиргоог нэг удаа хийж өгнө.