Hi. How can we help?

1.8 Тайлангууд

Тайлангийн үзүүлэлт

Санхүүгийн тайлангууд, татварын тайлангуудын үзүүлэлтүүдийг байгууллага өөрийн хэрэгцээнд зориулан өөрөө тохируулна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Бүртгэл
Тайлангийн үзүүлэлт
Зураг 26. Тайлангийн тохиргоо

Дараах тайлангуудын тохиргоог энэ цонхноос тохируулна.

 • Баланс
 • Орлогын тайлан
 • Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • ААНОАТ
 • ХХОАТ-ын тайлангууд дээр

Бүртгэл хийх хэсэг дээр

 • Төрөл – Тайлангийн төрлөө сонгоно.
 • Томъёоны төрөл дээр – “Дансны утга” төрөл сонговол тухайн тайлангийн үзүүлэлтэд  хамаарагдах дансуудаа сонгож өгнө. “Үзүүлэлтийн утга” сонговол тухайн тайлангийн үзүүлэлтүүдэд хамаарах үзүүлэлтүүдийг сонгож өгнө.
 • Шинэ данс үүсгэсэн тохиолдолд тайлангийн үзүүлэлт дээр заавал тохируулна.
 • Томъёо – Тухайн тайлангийн нэг үзүүлэлтүүдийн хувьд харгалзах данс эсвэл үзүүлэлтүүдийг сонгож өгнө.
 • Багцын бүлэг- Энэ нь ихэвчлэн татварын тайлангуудын бүлгийн нийлбэрүүд байх ба татварын тайлангуудын томъёо автоматаар тохируулсан байдаг.

Тайлангууд

Тайлангуудыг сангийн яамнаас гаргасан тайлангийн загвараар тайлангаа авахаас гадна байгууллагын дотоод хэрэгцээнд тохируулан авч болох тайлангууд болон лавлагаануудын жагсаалт байна. Тайлан болон лавлагаануудыг авахдаа шүүх нөхцлийг тохируулан авна.

Хүснэгт 2. Тайлангууд

Санхүү байдлын тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Балансын тайлан

Өмнө нь тайлбарласны дагуу тайлангийн үзүүлэлт дээр тохируулж өгсөн тохиргооны дагуу тайлан гарна. Шинэ данс үүсгэсэн тохиолдолд тайлангийн үзүүлэлт дээр заавал тохируулна.

Зураг 27. Балансын тайлан

Орлогын тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Орлогын тайлан

Өмнө нь тайлбарлсаны дагуу тайлангийн үзүүлэлт дээр тохируулж өгсөн тохиргооны дагуу тайлан гарна. Шинэ данс үүсгэсэн тохиолдолд тайлангийн үзүүлэлт дээр заавал тохируулна.

Зураг 28. Орлогын тайлан

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Өмчийн өөрчлөлт тайлан
Зураг 29. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Мөнгөн гүйлгээний тайлан

 • Тайлант хугацаанд хийсэн гүйлгээ тус бүрд сонгосон үзүүлэлтээс энэ тайлан гарна. Иймд гүйлгээ хийхдээ мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлтээ зөв сонгох шаардлагатай.
 • Хэрэв тайлан зөрүүтэй гарвал тайлант хугацааны гүйлгээний үзүүлэлтээ шалгана.
Зураг 30. Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Орлогын тайлан

Өмнө нь тайлбарласны дагуу тайлангийн үзүүлэлт дээр тохируулж өгсөн тохиргооны дагуу тайлан гарна. Шинэ данс үүсгэсэн тохиолдолд тайлангийн үзүүлэлт дээр заавал тохируулна.

Зураг 31. Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Гүйлгээ баланс

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Лавлагаа
Гүйлгээ баланс

 • Тайлант хугацааны хооронд хайлт хийнэ.
 • Тухайн нэг дансаар хайлт хийх боломжтой.
 • Хайлтын нөхцөлөөр гарч ирсэн мэдээллээс данс хэсэгт дарж дансны журнал бичилт харах боломжтой.
Зураг 32. Гүйлгээ баланс

Ерөнхий дэвтэр

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Ерөнхий дэвтэр
Зураг 33. Ерөнхий дэвтэр

ААНОАТ-ын ТТ-02 тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Татварын тайлан
ААНОАТ-ын ТТ-02 тайлан
Зураг 34. ААНОАТ-ын тайлан

НӨАТ-ын ТТ-03а тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Татварын тайлан
НӨАТ-ын ТТ-03а тайлан
Зураг 35. НӨАТ тайлан

ХХОАТ-ын ТТ-11 тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Татварын тайлан
ХХОАТ-ын ТТ-11 тайлан
Зураг 36. ХХОАТ-ын татварын тайлан

ТТ-11(1) ХХОАТ-ын хавсралт

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Татварын тайлан
ТТ-11(1) ХХОАТ-ын хавсралтн
Зураг 37. ТТ11(1) ХХОАТ-ын хавсралт

Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Мөнгөн хөрөнгө
Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний тайлан
Зураг 38. Мөнгөн хөрөнгийн журнал

Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний тайлан валютаар

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Мөнгөн хөрөнгө
Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний тайлан валютаар
Зураг 39. Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний тайлан (валютаар)

Мөнгөн хөрөнгийн хураангуй тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Мөнгөн хөрөнгө
Мөнгөн хөрөнгийн хураангуй тайлан
Зураг 40. Мөнгөн хөрөнгийн хураангуй тайлан

Мөнгөн хөрөнгийн дансны товчоо

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Мөнгөн хөрөнгө
Мөнгөн хөрөнгийн дансны товчоо
Зураг 41. Мөнгөн хөрөнгийн дансны товчоо

Харилцагчийн үлдэгдэл

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Өглөг авлага
Харилцагчийн үлдэгдэл
Зураг 42. Харилцагчийн үлдэгдэл

Өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Өглөг авлага
Өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй тайлан
Зураг 43. Өглөг авлагын дэлгэрэнгүй тайлан

Өглөг, авлагын товчоо тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Тайлан
Өглөг авлага
Өглөг, авлагын товчоо тайлан
Зураг 44. Өглөг авлагын товчоо тайлан