Hi. How can we help?

1.7 Журналын гүйлгээ

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Гүйлгээ
Журнал гүйлгээ
Зураг 23. Журнал гүйлгээ
 1. Шинэ – Гүйлгээг бүртгэн хадгалаад цонхыг цэвэрлэн шинээр бүртгэх горимд шилжинэ.
 2. Баримтын бүртгэлийн хэсэгт “НӨАТ-тэй” баганад сонгоход НӨАТ автомаар салах боломжтой ба НӨАТ-тэй гүйлгээний данс ашиглан гүйлгээ хийж байгаа тохиолдолд НӨАТ-ын тохирох НӨАТ-ын үзүүлэлтийг заавал сонгоно.
 3. Туслах журнал хөтөлдөг дансууд руу гүйлгээ бичихэд “харилцагч сонгох” баганыг чеклээд “харилцагчийн код” сонгох
 4. Хадгалах – Гүйлгээг бүртгэж дуусаад гүйлгээний төлөвийг “хийсэн” болгоод хадгалах товч дарахад гүйлгээ дуусч журнал бичилт үүснэ.
 5. Гүйлгээ хэсэг рүү ороход журналын дугаар, багцын дугаар бүхий гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно.
 6. Журналаар хийсэн гүйлгээг нэмэлт хэсгээс “хийсэн” төлөвийг өөрчлөн гүйлгээнд засвар хийх боломжтой.
 7. Хэвлэх товч даран баримт хэвлэхээр “Мемориалын ордер” баримт хэвлэгдэнэ.
 8. Экспорт товчоор журналын гүйлгээгээр бичсэн гүйлгээг MS EXCEL, PDF, HTML байдлаар хөрвүүлэн авах боломжтой.

Зөвлөмж: Мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн дансууд руу журналаас гүйлгээ бичиж болохгүй ба мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн дансанд нөлөөлөх боловч туслах журнал, лавлагаанд нөлөөхгүй бөгөөд хаалтын гүйлгээ шалгах лавлагаа дээр алдаатай гүйлгээ болж орж ирнэ.

Журналын гүйлгээг Санхүүгийн менежмент -> Ерөнхий дэвтэр –> Лавлагаа –> Журналын лавлагаанаас гүйлгээг шалгах боломжтой.

Хаалтын гүйлгээ

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Гүйлгээ
Хаалтын гүйлгээ

Тайлант үеийг хааснаар орлого зарлагын дансууд орлого зарлагын нэгдсэн дансруу хаагдаж, орлогын албан татвар болон тайлант үеийн ашиг, алдагдалын хаалтын гүйлгээ автоматаар хийгдэнэ.Хаалтын гүйлгээг хийхээс өмнө “Хаалтын өмнөх гүйлгээний лавлагаа” г уншуулан алдаатай гүйлгээнүүдийг шалгаж засна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Гүйлгээ
Хаалтын өмнөх гүйлгээний лавлагаа
Зураг 24. Хаалтын өмнөх гүйлгээний лавлагаа
 1. Тайлант үе хаахаас өмнө хаалтын өмнөх гүйлгээний лавлагааг уншуулан алдаатай гүйлгээ байгаа эсэхийг шалгаж алдаатай гүйлгээг засах хэрэгтэй.
  • Өглөгийн журнал ерөнхий журналтай зөрсөн
  • Авлагын журнал ерөнхий журналтай зөрсөн
  • Мөнгөн хөрөнгийн журнал ерөнхий журналтай зөрсөн
  • Ерөнхий журнал дээр үүссэн боловч туслах журнал дээр үүсээгүй гэх мэт алдаатай гүйлгээнүүд тайлбартай, журналын гүйлгээний дугаар болон туслах журналын гүйлгээний дугаартай жагсаж гарч ирнэ.
Зураг 25. Хаалтын гүйлгээ
 1. Алдаатай гүйлгээнүүдээс зассан бол тайлант үеэ хаана.
 2. Хаалтын бичилт журналын гүйлгээ дээр үүснэ.