Hi. How can we help?

1.6 Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

Мөнгөн гүйлгээний орлого болон зарлага

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Мөнгөн хөрөнгө
Бүртгэл
Мөнгөн гүйлгээний орлого
Санхүүгийн менежмент
Мөнгөн хөрөнгө
Бүртгэл
Мөнгөн гүйлгээний зарлага
Зураг 15. Мөнгөн гүйлгээний орлого
Зураг 16. Мөнгөн гүйлгээний зарлага
 1. Шинэ – Гүйлгээг бүртгэн хадгалаад цонхыг цэвэрлэн шинээр бүртгэх горимд шилжинэ.
 2. Баримтын бүртгэлийн хэсэгт эхлээд гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний дансдууд мөн гүйлгээний төрөл сонгож өгнө.
  • Баримт үүсгэх (Мөнгөн хөрөнгөтэй харьцах бүх төрлийн данс дуудах боломжтой)
  • Өглөг үүсгэх үүсгэх (Мөнгөн хөрөнгөтэй харьцах зөвхөн өглөгийн дансуудыг харуулна.)
  • Авлага хаах (Мөнгөн хөрөнгөтэй харьцах зөвхөн авлагын дансуудыг харуулна.)
 3. Харилцагчаа сонгоод, дансны төрөл сонгоно.
  • Бэлэн болон бэлэн бус
  • Шинэ харилцагч бүртгэхдээ энэ цонхноос гарахгүйгээр шууд “шинэ сэргээх” товч дарахад харилцагч бүртгэх цонх нээгдэж бүртгэх боломжтой болно.
 4. Гүйлгээний утгаа оруулж өгнө. Гүйлгээний утга нь санхүү менежмент -> бүртгэл -> гүйлгээний утгад оруулсан гүйлгээний утгыг авч болох ба шинээр утгаа бичихэд дараагийн гүйлгээнүүдэд ашиглах боломжтой байдлаар хадгалагдана.
 5. НӨАТ-тэй гүйлгээ бол НӨАТ –ийн төрлөө сонгоно. Мөн мөнгөн гүйлгээний төрлөө заавал сонгож өгнө.
 6. Хадгалах – Гүйлгээг бүртгэж дуусаад гүйлгээний төлөвийг “хийсэн” болгоод хадгалах товч дарахад гүйлгээг бүртгэж дуусна.
 7. Гүйлгээ хэсэгт гүйлгээний дугаар бүхий гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно.
 8. Нэмэлт товчноос “хийсэн” төлөвийг өөрчлөн гүйлгээнд засвар хийх боломжтой, мөн эксэлээс манай өгсөн форматын дагуу гүйлгээнүүдийг олноор татах бололмжой.
 9. Баримт хэвлэхээр кассын орлогын ордер, төлбөрийн даалгаварыг хэвлэн авна.

Мөнгөн гүйлгээний жагсаалтаар

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Мөнгөн хөрөнгө
Бүртгэл
Мөнгөн гүйлгээний орлого
Зураг 17. Мөнгөн гүйлгээ жагсаалтаар
 1. Шинэ – Гүйлгээг бүртгэн хадгалаад цонхыг цэвэрлэн шинээр бүртгэх горимд шилжинэ.
 2. Баримтын бүртгэлийн хэсэгт эхлээд гүйлгээний огноо, гүйлгээний данс мөн гүйлгээний төрөл сонгож өгнө.
  • Орлого
  • Зарлага
 3. Харилцагчаа сонгоод, дансны төрөл сонгоно.
  • Бэлэн болон бэлэн бус
  • Шинэ харилцагч бүртгэхдээ энэ цонхноос гарахгүйгээр шууд “шинэ сэргээх” товч дарахад харилцагч бүртгэх цонх нээгдэж бүртгэх боломжтой болно.
 4. Гүйлгээний утгаа оруулж өгнө.
 5. Гүйлгээний жагсаалтад НӨАТ-тэй гүйлгээ бол НӨАТ –ийн төрлөө сонгоно. Мөн мөнгөн гүйлгээний төрлөө заавал сонгож өгнө. Учир нь мөнгөн гүйлгээний тайлан нь мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлээр бүлэглэх байдлаар тайлангийн үзүүлэлт тохируулагдсан байгаа.
 6. Хадгалах – Гүйлгээг бүртгэж дуусаад гүйлгээний төлөвийг “хийсэн” болгоод хадгалах товч дарахад гүйлгээг бүртгэж дуусна.
 7. Гүйлгээ хэсгээс журналын дугаар, багцын дугаар бүхий гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно.
 8. Нэмэлт товчноос “хийсэн” төлөвийг өөрчлөн гүйлгээнд засвар хийх боломжтой, мөн эксэлээс манай өгсөн форматын дагуу гүйлгээнүүдийг олноор татах бололмжой.
 9. Баримт хэвлэхээр кассын ордер, төлбөрийн даалгаварыг хэвлэн авна.

Мөнгөн гүйлгээний жагсаалтаар 1 гүйлээний дугаараар гүйлгээ хийж байгаа үед гүйлгээний төрлийг “орлого” гэж сонгосон бол жагсаалтад бичиж байгаа гүйлгээнүүдийг кредитлэх, “зарлага” гэж сонгосон бол жагсаалтын гүйлгээг дансны дебет талд бичнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Мөнгөн хөрөнгө
Лавлагаа
ММөнгөн гүйлгээний лавлагаа
Санхүүгийн менежмент
Мөнгөн хөрөнгө
Лавлагаа
Мөнгөн гүйлгээний журнал
Санхүүгийн менежмент
Мөнгөн хөрөнгө
Лавлагаа
Мөнгөн гүйлгээний лавлагаа жагсаалтаар
Зураг 18. Мөнгөн гүйлгээний лавлагаа
 1. Энэ лавлагаанаас мөнгөн гүйлгээний орлого зарлага болон жагсаалтаар хийгдсэн мөнгөн хөрөнгийн бүх гүйлгээнүүдийг лавлах боломжтой.

  • Гүйлгээний дугаар
  • Гүйлгээний огноо
  • Валют
  • Данс
  • Гүйлгээний төлөвөөр шүүж уншуулах боломжтой ба лавлагаанаас дрилл даун хийж гүйлгээний цонх руу орох боломжтой.
Зураг 19. Мөнгөн гүйлгээний журнал
Зураг 20. Мөнгөн гүйлгээний лавлагаа /жагсаалтаар/
Ханш оруулах

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Мөнгөн хөрөнгө
Бүртгэл
Ханш оруулах
Валютаар гүйлгээ хийхийн өмнө албан болон албан бус ханшаар гүйлгээ хийх бол ханш оруулах цонхоор орж гараас ханш оруулах эсвэл сонгосон өдрийн Монгол банкны албан ханшийг татах гүйлгээнд ашиглах боломжтой.
Зураг 21. Ханш оруулах
 1. Монгол банкны ханш татах огноогоо сонгоод “Монгол банкны ханш татах” дараад ханшаа татаж авна.

Ханшийн тэгшитгэл хийх

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Мөнгөн хөрөнгө
Бүртгэл
Ханш тэгшитгэл
 1. Валютын дансны ханшийг тухайн үеийн ханшаар шинэчлэх, ханшийн өөрчлөлтөөс үүсэх бодит бус ашиг, алдагдлыг тооцон дансанд тусгах зорилгоор ханшийн тэгшитгэлийг хийнэ. Мөнгөн хөрөнгө , өглөг, авлагын дансыг гадаад валютаар хөтөлж байгаа тохиолдолд тайлант үеийн дундуур болон эцэст тусгасан ханшаас ялгаатай ханшаар хөтөлсөн ханшинд ханшийн зөрүүний бодит бус ашиг, алдагдлыг тооцдог.
 • Тайлангийн өдрөөр – Валютын дансны үлдэгдэлд ханшийн тэгшитгэл хийн бодит бус олз, гарз тооцно.
 • Төлбөр гүйцэтгэсэн өдрөөр – Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээнээс валютын гүйлгээ хийсэн бол энэ төрлийг сонгоход тухайн өдрөөр ханшийн бодит олз, гарзыг тооцно.

Хэрвээ өглөг , авлагын гүйлгээний цонхноос валютын гүйлгээ хийсэн бол ханшийн зөрүүний бодит ашиг, алдагдлыг тооцох бол гүйлгээ цонхоор тухайн ажил гүйлгээн дээрээ бодит ашиг, алдагдлийн дансаа сонгоод хийнэ.

Зураг 22. Ханшийн тэгшитгэл
 1. Шинэ – Гүйлгээг бүртгэн хадгалаад цонхыг цэвэрлэн шинээр бүртгэх горимд шилжинэ.
 2. Баримтын бүртгэлийн хэсэгт эхлээд гүйлгээний огноо, гүйлгээний тайлбар, тайлант үе, ханш тэгшитгэх огноо, гүйлгээний төрөл, тэгшитгэх валют, албан ханшаа сонгож өгнө.
 3. Хайх дараад валютын үлдэгдэлтэй дансууд гарч ирэхэд тэгшитгэх дансаа сонгоно.
 4. Тохиргоо хэсэгт ханшийн олз, гарзын гүйлгээний дансуудаа тохируулж өгнө. Нэг удаа тохирулахад тухайн дансууд хадгалагдана.
 5. Хадгалах – Гүйлгээг бүртгэж дуусаад гүйлгээний төлөвийг “хийсэн” болгоод хадгалах товч дарахад гүйлгээг бүртгэж дуусна.
Мөнгөн хөрөнгийн менежмент –> Лавлагаа –> Ханшийн тэгшитгэлийн лавлагаанаас гүйлгээг лавлаж болно.