Hi. How can we help?

1.4 Өглөгийн бүртгэл

Өглөгийн тооцоо үүсгэх

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Өглөг
Гүйлгээ
Өглөгийн тооцоо үүсгэх
Зураг 6. Өглөгийн тооцоо үүсгэх
 1. Шинэ – Гүйлгээг бүртгэн хадгалаад цонхыг цэвэрлэн шинээр бүртгэх горимд шилжинэ.
 2. Баримтын бүртгэлийн хэсэгт эхлээд харилцагч , гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утгаа оруулна.
 3. Кредит дансанд зөвхөн өглөгийн дансууд шүүгдэнэ.
 4. Жагсаалтад туслах журнал хөтөлдөг дансууд руу гүйлгээ бичихэд “харилцагч сонгох” баганыг чеклээд “харилцагчийн код” сонгоно.
 5. Хадгалах – Гүйлгээг бүртгэж дуусаад гүйлгээний төлөвийг “хийсэн” болгоод хадгалах товч дарахад гүйлгээг бүртгэж дуусна.
 6. Гүйлгээ хэсэг рүү ороход журналын дугаар, багцын дугаар бүхий гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно.
 7. Нэмэлт товчноос “хийсэн” төлөвийг өөрчлөн гүйлгээнд засвар хийх боломжтой.
 8. Экспорт товчоор журналын гүйлгээгээр бичсэн гүйлгээг MS EXCEL, PDF, HTML байдлаар хөрвүүлэн авах боломжтой.

Мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн дансууд руу журналаас гүйлгээ бичиж болохгүй ба мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн дансанд нөлөөлөх боловч туслах журнал, лавлагаанд нөлөөхгүй бөгөөд хаалтын гүйлгээ шалгах лавлагаа дээр алдаатай гүйлгээ болж орж ирнэ.

Өглөгийн тооцоо хаах

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Өглөг
Гүйлгээ
Өглөгийн тооцоо хаах
Зураг 7. Өглөгийн тооцоо хаах
 1. Шинэ – Гүйлгээг бүртгэн хадгалаад цонхыг цэвэрлэн шинээр бүртгэх горимд шилжинэ.
 2. Баримтын бүртгэлийн хэсэгт эхлээд харилцагч , гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утгаа оруулна.
 3. Дебет дансанд зөвхөн өглөгийн дансууд шүүгдэнэ.
 4. Жагсаалтад туслах журнал хөтөлдөг дансууд руу гүйлгээ бичихэд “харилцагч сонгох” баганыг чеклээд “харилцагчийн код” сонгоно.
 5. Хадгалах – Гүйлгээг бүртгэж дуусаад гүйлгээний төлөвийг “хийсэн” болгоод хадгалах товч дарахад гүйлгээг бүртгэж дуусна.
 6. Гүйлгээ хэсэг рүү ороход журналын дугаар, багцын дугаар бүхий гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно.
 7. Нэмэлт товчноос “хийсэн” төлөвийг өөрчлөн гүйлгээнд засвар хийх боломжтой.
 8. Экспорт товчоор журналын гүйлгээгээр бичсэн гүйлгээг MS EXCEL, PDF, HTML байдлаар хөрвүүлэн авах боломжтой.

Зөвлөмж: Мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн дансууд руу журналаас гүйлгээ бичиж болохгүй ба мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн дансанд нөлөөлөх боловч туслах журнал, лавлагаанд нөлөөхгүй бөгөөд хаалтын гүйлгээ шалгах лавлагаа дээр алдаатай гүйлгээ болж орж ирнэ.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Өглөг
Лавлагаа
Өглөгийн тооцооны лавлагаа
Санхүүгийн менежмент
Өглөг
Лавлагаа
Өглөгийн үлдэгдэл
Зураг 8. Өглөгийн тооцооны лавлагаа

Өглөгийн тооцооны лавлагаанаас:

 • Баримтын дугаар
 • Багцын дугаар
 • Өглөгийн данс
 • Гүйлгээний огноогоор
 • Харилцагчаар шүүж лавлагааг уншуулна.
 • Лавлагаанаас дрилл даун хийж гүйлгээний цонх руу очих боломжтой.
Зураг 9. Өглөгийн үлдэгдэл

Өглөгийн үлдэгдлийн лавлагаанаас:

  • Харилцагчийн код
  • Гүйлгээний огноогоор
  • Өглөгийн дансаар шүүж уншуулах боломжтой.
  • Лавлагаанаас дрилл даун хийж гүйлгээний цонх руу очих боломжтой.

Харилцагчийн тооцооны нэгтгэл

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүүгийн менежмент
Өглөг
Гүйлгээ
Харилцагчийн тооцооны нэгтгэл
Зураг 10. Харилцагчийн тооцооны нэгтгэл
 1. Харилцагчийн тооцооын нэгтгэлээр харилцагчтай тооцоо нийлэх боломжтой.
 2. Тооцоо нийлэх огноог шүүн нэг харилцагчаар болон бүх харилцагчийн тооцооны мэдээллийг дуудах боломжтой.
 3. Тооцоо нийлэх харилцагчтай холбоотой дараах мэдээллүүдийг харуулна.
  • Нийлүүлэгчийн нэр
  • Бараа материалын эхний үлдэгдэл, орлого, зарлага, эцсийн үлдэгдэл
  • Борлуулалт- Цэвэр борлуулалт, ББӨ, нийт ашгийн мэдээ
  • Өглөгийн тооцоо- Нийлүүлэгчийн өгсөн хөнгөлөлт, төлөгдөөгүй нэхэмжлэхийн эхний үлдэгдэл, тайлант хугацааны төлөлт, төлөгдөөгүй нэхэмжлэхийн эцсийн үлдэгдэл, харилцагчийн өглөгийн үлдэгдэл, бараа материалын үлдэгдэл, нэхэмжлэх бичүүлэх дүнг харах боломжтой.
  Төлөгдөөгүй нэхэмжлэхийн дүнг Санхүүгийн менежмент -> Ерөнхий дэвтэр –> Гүйлгээ –> Анхан шатны маягт -> Нэхэмжлэхийн бүртгэл цохноос харилцагчтай тооцоо нийлээд авсан нэмхэмжлэхээ бүртгэж өгнө.