Hi. How can we help?

Тайлант үеийн тохиргоо

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүү менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Бүртгэл
Модулийн тохиргоо

Тайлант үе болон модулийн тохиргоо хийхдээ дараах зүйлсийг анхаарна. Тухайн сар эсвэл улиралаар нь тайлант үе хаах боломжтой. Сарын хаалт хийсний дараа тайлан үеийн огноог заавал өөрчилж гүйлгээ хийх боломжтой хугацааг тохируулна. Жишээ нь: 2020.01.01 – 2020.03.31-ээр хаалт хийсэн бол гүйлгээ хийх боломжит хугацааг 2020.04.01 – 2020.06.30н гэж тохируулах юм. Ингэснээр хаалт хийсэн хугацааруу гүйлгээ хийх боломжгүй болно.

Зураг 3. Модулийн тохиргоо
  • Тайлант үе гэдэг нь: тухайн жилийн хувьд аль сар дээр явж байна вэ гэсэн тайлан  үе тохируулж өгнө.

Тайлант үеийн огноо гэдэг нь: мөнгөн хөрөнгө, өглөг авлага болон журнал гүйлгээ хийх боломжтой хугацааг тохируулж өгнө. Энд тохируулсан хугацааны хооронд гүйлгээ хийх боломжтой. Бараа материал болон Үндсэн хөрөнгийн хувьд тохиргоо нь тусдаа тухайн модуль дээрээ хийгдэнэ.

  • Гүйлгээ хийж дуусах боломжит хугацаа гэдэг нь: Тайлант үеийн огноо талбарт оруулсан гүйлгээний огнооны эцсийн огноог оруулж өгнө. Жишээ нь: 2020.03.30 г.м.