Hi. How can we help?

1.1 Дансны төлөвлөгөө гаргах

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Санхүү менежмент
Ерөнхий дэвтэр
Бүртгэл
Данс

Данс бүртгэхийн өмнө дансны төлөвлөгөөг боловсруулсан байх шаардлагатай.

Хүснэгт 1. Дансны төлөвлөгөө

Дансны ангилал
Үндсэн данс
Сегмент I
Сегмент II
Дэс дугаар
Дансны код
Дансны нэр
Валют
Туслах журнал хөтлөнө
Бэлэн мөнгө 10
10xx
салбарын код
000
xx
Зураг 1. Дансны бүртгэл

Данс бүртгэхдээ дараах мэдээллүүдийг бүртгэнэ.

 • Сегментлэсний дагуу дансны код оруулна.
 • Дансны нэр оруулна.
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны төрөл сонгоно. Үүнд:
  • Хөрөнгө
  • Өр төлбөр
  • Зарлага
  • Орлого
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны ангилал сонгоно.
 • Туслах журнал хөтлөх эсэх чеклэнэ.
 • Төлөв сонгож өгнө.  Ашиглахгүй дансны төрлийг идэвхигүй болгоно. Үүнд:
  • Идэвхитэй
  • Идэвхигүй гэсэн төлөвтэй.
 • Валют сонгож өгнө. Үүнд:
  • MNT
  • USD
  • RUB г.м
 • Мөнгөний данс дээр мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлт сонгож өгөх боломжтой.
  • G1 – Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
  • 1 – Мөнгөн орлогын дүн (+)
  • 1.1 – Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого г.м
 • Гарын үсэг хэсэгт тухайн данстай холбоотой төлбөрийн даалгавар дээр хэвлэгдэх банкны нэр , данс болон гарын үсгийн мэдээллийг оруулж өгнө.
Зураг 2. Дансны гарын үсэг