Hi. How can we help?

4.1 Рестораны менежмент

Рестораны менежмент модуль нь үйлчлүүлэгчийн захиалгаас эхлээд хоолны орц норм, зарагдах үнэ, рестораны заалны зохион байгуулалт, хоол гаргалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэж, зөөгч, хоол, ширээ, үйлчлүүлэгчтэй холбоотой төрөл бүрийн шинжилгээ, тайлан мэдээллийг боловсруулан гаргах боломжтой. Мөн түүхий эд материалын зарцуулалтын бодит тооцоо гаргах, салбар тус бүрээр ялгаатай үнээр борлуулалт хийх, хямдралын бодлого явуулах болон үйлчлүүлэгчийн хүссэнээр хоолны орц, хэмжээг өөрчлөх, тогооч зөөгч касс хоорондын захиалгын үйл явцыг хурдасгаснаар хурдан шуурхай үйлчилгээ бий болж хэрэглэгчдийн таашаалыг хүртэн цаашлаад байгууллагын орлого өсөх бүрэн боломжтой.

4.1.1 Салбарын бүлэг

Энэхүү цонхонд тухайн компанийн салбарын бүлгийн мэдээллүүдийг бүртгэх зориулалттай.

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Салбарын бүлэг

ЗУРАГ 5. Рестораны менежмент – Салбарын бүлэг

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 6. Салбарын бүлэг - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 7. Салбарын бүлэг бүртгэл

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан салбарын бүлэг амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 8. Салбарын бүлэг амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.2 Салбар

Энэхүү цонхонд тухайн компанийн салбарын мэдээллүүдийг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Салбар

ЗУРАГ 9. Рестораны менежмент – Салбар
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 10. Салбар бүртгэл - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 11. Рестораны менежмент - Салбар бүртгэх

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан салбар амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 12.Салбар амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.3 Заалны төрөл

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Заалны төрөл

ЗУРАГ 13. Рестораны менежмент – Заалны төрөл

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 14. Заалны төрөл - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 15. Заалны төрөл бүртгэх

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан заалны төрөл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 16. Заалны төрөл амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.4 Заал

Энэхүү цонхоор тухайн салбар дахь рестораны заалнуудыг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Заал

ЗУРАГ 17. Рестораны менежмент – Заал
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 18. Рестораны менежмент – Заал - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 19. Рестораны менежмент – Заал бүртгэл

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан заал амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 20. Заал амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.5 Ширээний төрөл

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Ширээний төрөл

ЗУРАГ 21. Рестораны менежмент – Ширээний төрөл
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 22. Рестораны менежмент – Ширээний төрөл - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 23. Рестораны менежмент – Ширээний төрөл бүртгэл

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ширээний төрөл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 24. Ширээний төрөл амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.6 Ширээ

Энэхүү цонхоор тухайн салбар дахь заалны ширээнүүдийг бүртгэнэ.

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Ширээ

ЗУРАГ 25. Рестораны менежмент - Ширээ

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 26. Рестораны менежмент – Ширээ - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 27. Рестораны менежмент - Ширээ бүртгэл

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ширээний мэдээлэл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 28. Ширээ амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.7 Бүтээгдэхүүний бүлэг

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Бүтээгдэхүүний бүлэг

ЗУРАГ 29. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүний бүлэг

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 30. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүний бүлэг - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 31. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүний бүлэг

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бүтээгдэхүүний бүлгийн мэдээлэл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 32. Бүтээгдэхүүний бүлэг амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.8 Бүтээгдэхүүний төрөл

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Бүтээгдэхүүний төрөл

ЗУРАГ 33. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүний төрөл
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 34. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүний төрөл - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 35. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүний төрөл

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бүтээгдэхүүний төрлийн мэдээлэл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 36. Бүтээгдэхүүний төрөл амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.9 Бүтээгдэхүүн

Энэхүү цонхоор бүтээгдэхүүн тус бүрийг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Бүтээгдэхүүн

ЗУРАГ 37. Рестораны менежмент - Бүтээгдэхүүн
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 38. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүн - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 39. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүн бүртгэл

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бүтээгдэхүүний мэдээлэл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 40. Бүтээгдэхүүн амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.10 Бүтээгдэхүүний үнэ бүртгэх

Энэхүү цонхоор бүртгэсэн бүтээгдэхүүний үнийг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Бүтээгдэхүүний үнэ бүртгэх

ЗУРАГ 41. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүний үнэ бүртгэх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 42. Бүтээгдэхүүний үнэ бүртгэх - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 43. Рестораны менежмент – Бүтээгдэхүүний үнэ бүртгэх

Алхам 3: Тухайн цонхонд салбарын бүртгэлийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бүтээгдэхүүний үнэ өөрчлөх эсэхийг асууна.

ЗУРАГ 44. Үнэ өөрчлөх эсэх

Алхам 4: Тийм дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 45. Бүтээгдэхүүн амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.11 Дуудлагын жагсаалт

Алхам 1: Рестораны менежмент – Бүртгэл – Дуудлагын жагсаалт

ЗУРАГ 46. Рестораны менежмент – Дуудлагын жагсаалт
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 47. Рестораны менежмент – Дуудлагын жагсаалт - Хайх

Бусад