Hi. How can we help?

Энэхүү цонхоор барааны борлуулалтын үнийг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Захиалгын менежмент – Үнэ – Борлууалтын үнэ

ЗУРАГ 46. Үнэ – Борлууалтын үнэ

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 47. Борлууалтын үнэ - Шинэ

Алхам 2: Хэрэв шинээр бүртгэх бол дээрх зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгон бүртгэх ба харин хуучин үнийг өөрчлөх бол доорх зурагт үзүүлснээр барааны үнийг өөрчлөн чеклэсний дараа Хадгалах товчийг дарна.

ЗУРАГ 48. Борлуулалтын үнэ бүртгэл

Алхам 2: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан борлуулалтын үнэ амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 49. Борлуулалтын үнэ амжилттай хадгалагдсаныг мэдээлэл

Борлуулалтын үнийн мэдээллийг экселээс оруулах

ЗУРАГ 50. Борлуулалтын үнийн мэдээллийг экселээс оруулах

Энэхүү цонхоор барааны борлуулалтын үнийн лавлагааг авна.

Алхам 1: Захиалгын менежмент – Үнэ – Борлууалтын үнийн лавлагаа

ЗУРАГ 51. Үнэ – Борлууалтын үнийн лавлагаа
ЗУРАГ 52. Борлууалтын үнийн лавлагаа

Энэхүү цонхоор барааны борлуулалтын үнийн өөрчлөлтийн лавлагааг авна.

Алхам 1: Захиалгын менежмент – Үнэ – Борлууалтын үнийн өөрчлөлтийн лавлагаа

ЗУРАГ 53. Үнэ – Борлууалтын үнийн өөрчлөлтийн лавлагаа
ЗУРАГ 54. Борлууалтын үнийн өөрчлөлтийн лавлагаа