Hi. How can we help?

Энэхүү цонхоор импортын барааны худалдан авалтын өртөгийн тооцооллыг хийнэ.

Алхам 1: Захиалгын менежмент – Импрот – Худалдан авалтын өртөг тооцох

ЗУРАГ 38. Импрот – Худалдан авалтын өртөг тооцох

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 39. Худалдан авалтын өртөг тооцох - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба Үндсэн мэдээлэл-ийг оруулан Бараа-ны мэдээллийг сонгож өгсний Өртөг тооцох товчийг дарснаар худалдан авалтын өртөг автоматаар тооцогдоно.

ЗУРАГ 40. Худалдан авалтын өртөг тооцох бүртгэл

Алхам 3: Өртөг тооцоолол хийсний дараа доорх зурагт харуулснаар өртөг тооцох бүртгэлийн төлөвийг сонгон Хадгалах товчийг дарна.

ЗУРАГ 41. Худалдан авалтын өртөг тооцох бүртгэлийн төлөв

Алхам 4: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан худалдан авалтын өртөг тооцох амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 42. Худалдан авалтын өртөг тооцох амжилттай хадгалагдсаныг мэдээлэл

Барааны мэдээллийг экселээс оруулах

Алхам 1: Захиалгын менежмент – Импрот – Худалдан авалтын өртөг тооцох

ЗУРАГ 43. Импрот – Худалдан авалтын өртөг тооцох - Экселээс оруулах

Оруулах эксел файлын формат дараах загвартай байна.

ЗУРАГ 44. Худалдан авалтын өртөг тооцох гэж буй барааны мэдээлэл оруулах эксел формат

Энэхүү цонхоор импортын барааны худалдан авалтын өртөгийн тооцооллын лавлагааг дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

Алхам 1: Захиалгын менежмент – Импрот – Худалдан авалтын өртөг тооцох лавлагаа

ЗУРАГ 45. Импрот – Худалдан авалтын өртөг тооцох лавлагаа