4.1.1 Төлөвлөгөө оруулах

Энэхүү цонхоор ажилтнуудын сарын төлөвлөгөө болон үүрэгт ажлуудын бүртгэлийг орууж өгнө.

Алхам 1: И-Оффис – Төлөвлөгөө – Төлөвлөгөө оруулах

ЗУРАГ 5. И-Оффис – Төлөвлөгөө – Төлөвлөгөө оруулах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 6. Төлөвлөгөө оруулах - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба ажилтны төлөвлөгөөний мэдээллийг доорх байдлаар оруулж өгнө.

ЗУРАГ 7. Төлөвлөгөөний мэдээлэл оруулах

Дэлгэрэнгүй хэсгийн буюу ажилбар тус бүрийн төлөв сонголтоор “Хүчингүй болсон” төлөв сонгосон тохиолдолд цааш гүйцэтгэл оруулах, үнэлгээ хийгдэхгүй болохыг анхаарна уу.

Алхам 3: Төлөвлөгөөний мэдээллийг оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ажилтны төлөвлөгөө амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 8. Ажилтны төлөвлөгөө амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхоор ажилтнуудын сарын төлөвлөгөө болон үүрэгт ажлуудын төлөвлөгөөг батлах юм.

Алхам 1: И-Оффис – Төлөвлөгөө – Төлөвлөгөө батлах

ЗУРАГ 9. И-Оффис – Төлөвлөгөө – Төлөвлөгөө батлах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 10. Төлөвлөгөө батлах - Шинэ

Алхам 2: Төлөвлөгөөний № сонголтоор батлах гэж буй төлөвлөгөөний дугаарыг сонгосноор доорх төлөвт орно.

Дэлгэрэнгүй хэсгийн буюу ажилбар тус бүрийн төлөв сонголтоор “Хүчингүй болсон” төлөв сонгосон тохиолдолд цааш гүйцэтгэл оруулах, үнэлгээ хийгдэхгүй болохыг анхаарна уу.

ЗУРАГ 11. Төлөвлөгөө батлах төлөв
ЗУРАГ 12. Төлөвлөгөө батлах мэдээлэл сонгох хэсэг

Алхам 3: Төлөвлөгөө батлах мэдээллийг оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ажилтны төлөвлөгөө амжилттай батлагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 13. Ажилтны төлөвлөгөө амжилттай батлагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхоор ажилтны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг оруулна.

Алхам 1: И-Оффис – Төлөвлөгөө – Гүйцэтгэл оруулах

ЗУРАГ 13. И-Оффис – Төлөвлөгөө – Гүйцэтгэл оруулах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 14. Гүйцэтгэл оруулах - Шинэ

Алхам 2: Төлөвлөгөөний № сонголтоор гүйцэтгэл оруулах гэж буй төлөвлөгөөний дугаар сонгож өгнө.

ЗУРАГ 15. Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл оруулах төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан төлөвлөгөөний гүйцэтгэл амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 16. Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхоор ажилтны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг үнэлнэ.

Алхам 1: И-Оффис – Төлөвлөгөө – Гүйцэтгэл үнэлэх

ЗУРАГ 17. И-Оффис – Төлөвлөгөө – Гүйцэтгэл үнэлэх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 18. Гүйцэтгэл үнэлэх - Шинэ

Алхам 2: Төлөвлөгөөний № сонголтоор гүйцэтгэл үнэлэх гэж буй төлөвлөгөөний дугаар сонгож өгнө.

ЗУРАГ 18. Гүйцэтгэл үнэлэх - Шинэ
ЗУРАГ 19. Гүйцэтгэл үнэлэлтийн бүртгэл

Ажилбар тус бүр “Үнэлсэн” төлөвт оруулан хадгалсан тохиолдолд дахин өөрчлөлт хийх боломжгүйг анхаарна уу.

ЗУРАГ 20. Гүйцэтгэл үнэлэлтийн төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан төлөвлөгөөний гүйцэтгэл үнэлэлт амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 21. Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл үнэлэлт амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхоор ажилтны төлөвлөгөөний лавлагааг дэлгэрэнгүй байдлаар авах боломжтой.

Алхам 1: И-Оффис – Төлөвлөгөө – Төлөвлөгөөний лавлагаа

ЗУРАГ 22. И-Оффис – Төлөвлөгөө – Төлөвлөгөөний лавлагаа
ЗУРАГ 23. Төлөвлөгөөний лавлагаа

Энэхүү цонхоор сангийн төрлүүдийн бүртгэлийг хийнэ.

Алхам 1: И-Оффис – Төлөвлөгөө – Сангийн төрөл

ЗУРАГ 24. И-Оффис – Төлөвлөгөө – Сангийн төрөл

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 25. Сангийн төрөл - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба сангийн төрлийн мэдээллийг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 26. Сангийн төрлийн бүртгэл

Алхам 4: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан
сангийн төрлийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 27. Сангийн төрлийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхоор барааны худалдан авалтын үнийн өөрчлөлтийн лавлагааг авна.

Алхам 1: И-Оффис – Төлөвлөгөө – Сан

ЗУРАГ 28. И-Оффис – Төлөвлөгөө – Сан

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 29. Сан - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба сангийн мэдээллийг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 30. Сангийн бүртгэл

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан

сангийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 31. Сангийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхоор сангийн лавлагааг дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

Алхам 1: И-Оффис – Төлөвлөгөө – Сангийн лавлагаа

ЗУРАГ 32. И-Оффис – Төлөвлөгөө – Сангийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 33. Сангийн лавлагаа