Hi. How can we help?

Энэхүү цонхоор зээл хүсэгчийн анкетийг бүртгэнэ.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлдэгчийн анкет

ЗУРАГ 26. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлдэгчийн анкет

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 27. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлдэгчийн анкет - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлдэгчийн мэдээлэл бүртгэнэ.

ЗУРАГ 28. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлдэгчийн анкет бүртгэх

Алхам 3: Зээлдэгчийн мэдээлэл оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 29. Зээлдэгчийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

6.2 Зээлдэгчийн барьцаа хөрөнгө

Энэхүү цонхоор барьцаа хөрөнгө бүртгэх боломжтой.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Барьцаа хөрөнгө

ЗУРАГ 30. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлдэгч барьцаа хөрөнгө

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 31. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлдэгч барьцаа хөрөнгө - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлдэгчийн барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл бүртгэнэ.

ЗУРАГ 32. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Барьцаа хөрөнгө бүртгэх

Алхам 3: Зээлдэгчийн мэдээлэл оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 33. Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

6.3 Зээлийн дансны тохиргоо

Энэхүү цонхоор зээлийн дансны бүртгэл хийж өгнө.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлийн дансны тохиргоо

ЗУРАГ 34. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлийн дансны тохиргоо

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 35. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлийн дансны тохиргоо - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлийн дансны мэдээлэл бүртгэнэ.

ЗУРАГ 36. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн дансны тохиргоо бүртгэх

Алхам 3: Дансны тохиргооны мэдээлэл оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 37. Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

6.4 Зээл гүйлгээний утга

Энэхүү цонхоор зээлийн гүйлгээний утгуудыг бүртгэж өгөх боломжтой.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээл гүйлгээний утга

ЗУРАГ 38. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээл гүйлгээний утга

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 39. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээл гүйлгээний утга - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба гүйлгээний утгийн мэдээлэл бүртгэнэ.

ЗУРАГ 40. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Гүйлгээний утга бүртгэх

Алхам 3: Гүйлгээний утга оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 41. Гүйлгээний утгын мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

6.5 Зээл хоцролтын шалтгаан

Энэхүү цонхоор зээл хоцролтын шалтгаан бүртгэх боломжтой.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээл хоцролтын шалтгаан

ЗУРАГ 42. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээл хоцролтын шалтгаан
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 43. Зээлийн менежмент – Бүртгэл – Зээлийн хоцролтын шалтгаан - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлийн хоцролтын шалтгаан бүртгэнэ.

ЗУРАГ 44. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Хоцролтын шалтгаан бүртгэх

Алхам 3: Гүйлгээний утга оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 45. Хүцрүлтын шалтгааны мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Бусад