Hi. How can we help?

Энэхүү цонхоор зээлийн ангилал бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн ангилал

ЗУРАГ 5. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн ангилал

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 6. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн ангилал - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлийн ангилал бүртгэнэ.

ЗУРАГ 7. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн ангилал бүртгэх

Алхам 3: Зээлийн ангилал оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ

ЗУРАГ 8. Зээлийн ангилал амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхоор зээлийн төрөл бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн төрөл

ЗУРАГ 9. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн төрөл
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 10. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн төрөл - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлийн төрөл бүртгэнэ.

ЗУРАГ 11. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн төрөл бүртгэх

Алхам 3: Зээлийн төрөл оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ

ЗУРАГ 12. Зээлийн төрөл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Тухайн зээл нь ямар төрлийн зориулалтаар авч байгаа талаарх мэдээллийг оруулж өгөх боломжтой.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн зориулалт

ЗУРАГ 13. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн зориулалт
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Алхам 14: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлийн зориулалт бүртгэнэ.
ЗУРАГ 15. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн зориулалт бүртгэх

Алхам 3: Зээлийн төрөл оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

Энэхүү цонхоор хөрөнгийн зориулалт бүртгэж өгнө.
ЗУРАГ 16. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Хөрөнгийн зориулалт
ЗУРАГ 17. Зээлийн зориулалт амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл
ЗУРАГ 18.
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 19. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Хөрөнгийн зориулалт - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба хөрөнгийн зориулалт бүртгэнэ.

ЗУРАГ 20. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Хөрөнгийн зориулалт бүртгэх

Алхам 3: Хөрөнгийн зориулалт оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 21. Хөрөнгийн зориулалт амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Тухайн зээлийн төлөлт хийх хуваарийн төрөл бүртгэх боломжтой.

Алхам 1: Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн хуваарийн төрөл

ЗУРАГ 22. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн хуваарийн төрөл
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 23. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн хуварийн төрөл - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зээлийн хуваарийн төрөл бүртгэнэ.

ЗУРАГ 24. Зээлийн менежмент – Суурь бүртгэл – Зээлийн хуваарийн төрөл бүртгэх

Алхам 3: Хуваарийн төрөл оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 25. Зээлийн хуваарийн төрөл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Бусад