Hi. How can we help?

ӨӨРЧИЛСӨН ТҮҮХ

Огноо
Хувилбар
Өөрчилсөн хүн
Өөрчлөлтийн агуулга
2017/11/21
0.1
О.Энхчулуун
Гэрээ бүртгэл цонхны өөрчлөлтүүдийг оруулав.
2017/12/07
0.2
О.Энхчулуун
Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт цонхны хохирол табын өөрчлөлт нэмэв.
2018/01/24
0.3
О.Энхчулуун
Даатгуулагчийн бүртгэлтэй холбоотой өөрчлөлтийг оруулав.
2018/02/25
0.4
О.Энхчулуун
Тээврийн хэрэгсэлийн нэгдсэн мэдээлэл харах, бүртгэхтэй холбоотой өөрчлөлтийг оруулав.
2018/05/20
0.5
О.Энхчулуун
Гэрээний зүйлд өөрчлөлт оруулахдаа эрх авах өөрчлөлтийг нэмэв.
2018/10/12
0.6
О.Энхчулуун
Ultimate App шинэчлэлт оруулав.
2018/11/15
0.7
О.Энхчулуун
SMS модулийн өөрчлөлтүүдийг оруулав.
2018/12/26
0.8
О.Энхчулуун
Даатгуулагчийн хар жагсаалтын өөрчлөлтүүдийг оруулав.
2019/01/28
0.9
О.Энхчулуун
Гэрээний хамтран даатгагчийн бүртгэлийг оруулав.
2019/04/19
0.10
О.Энхчулуун
ДОШ –ын тооцоолол
2019/05/06
0.11
О.Энхчулуун
Олон нөхөн төлбөрийн тушаалыг нэг тушаалд хэвлэхтэй холбоотой өөрчлөлтийг оруулав.
2019/06/04
0.12
О.Энхчулуун
Давхар даатгал бүртгэх
2019/06/04
0.13
О.Энхчулуун
Гэрээ, баталгаанаас авлага үүсгэх