Hi. How can we help?

Даатгалын нарийвчилсан хайлт хийх.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Даатгалын зүйлийн хайлт гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 49. Даатгалын зүйлийн хайлт

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Даатгалын бүртгэл – Баталгаа бүртгэх

Зураг 50. Даатгалын бүртгэл – Баталгаа бүртгэх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 51. Даатгалын менежмент – Баталгаа бүртгэх - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 52. Баталгаа бүртгэх

Алхам 3: Тухайн цонхонд баталгаа бүртгэх мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар таньд доорх мэдээллийг харуулан баталгаа амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 53. Баталгаа амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

Алхам 4: Хэрэв баталгаа шивэх хугацаа хэтэрсэн бол дараах алдаа гарч ирнэ.

Зураг 54. Баталгаа шивэх хугацаа хэтэрсэн

Харилцагчтай хийсэн даатгалын баталгааны лавлагаа.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Баталгааны лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 55. Баталгааны лавлагаа

Даатгалын гэрээний бүртгэлийг дэлгэрэнгүй хийж, зохих түвшний маягт, тайланг хэвлэх боломжтой.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Даатгалын бүртгэл – Гэрээ бүртгэх

ЗУРАГ 56. Даатгалын менежмент – Гэрээ бүртгэх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 57. Даатгалын менежмент – Гэрээ бүртгэх - Шинэ

Анхаарах:
Гэрээ нь: Үндсэн нөхцөл, Ерөнхий нөхцөл, Туслах нөхцөл гэсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ. Тухайн гэрээний үндсэн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах боломжгүй ба бусад 2 нөхцөлийг харгалзах эрх бүхий хүмүүс өөрчлөх боломжтой байна. Гэрээний аль хэсэгт өөрчлөлт оруулсан нь програмаас автоматаар шалгагдан харгалзах албан тушаалтанд шууд шилжүүлэгдэнэ.

Албан тушаалтнуудын гэрээг шийдвэрлэх эрхээс хамааран өөр өөрийн гэсэн төлөвүүдтэй байна. Тухайн албан тушаалтны шийдвэрлэх ажлууд нь “… хүлээгдэж байгаа” төлөвтэй байна.
Жишээ нь: Эрсдэлийн шинжээч гэрээний хайлтаас “Миний шийдвэрлэх” сонголтыг чеклэн хайлт хийхэд тухайн ажилтны шийдвэрлэх ажлууд болох “Андеррайтинг хүлээгдэж байгаа” төлөвтэй гэрээнүүд харагдах ба төлөв сонголтонд тухайн ажилтны шийдвэрлэх төлөвүүд л харагдана.

Төлөв:
Даатгалын гэрээний төлөв
Даатгалын мэргэжилтэн
Гэрээлж байна:
Гэрээ бичиж эхлэж байгаа дараа нь засварлах боломжтой төлөв юм. Дутуу бичсэн эсвэл дахин засварлах нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд сонгоно. Энэ төлөвт хадгалагдсан гэрээ нь хүчин төгөлдөрт тооцоогдохгүй засварын төлөвт байгаа болно.
Гэрээ бэлтгэсэн:
Гэрээг шивж дууссаны дараа энэ төлөвт оруулах ба тус гэрээ нь харгалзах удирдах албан тушаалтанд (ГЭРЭЭ ХЯНАГДСАН төлөвт орж) шилжинэ. Хэрэв даатгалын мэргэжилтэн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд аль хэсэгт өөрчлөлт оруулснаас хамааран эрсдэлийн шинжээч болон хуульч руу (АНДЕРРАЙТИНГ ХҮЛЭЭГДЭЖ БАЙГАА болон ХУУЛЬЧ ХҮЛЭЭГДЭЖ БАЙГАА төлөвт орж) автоматаар шилжиж шалгагдана.
Гэрээ хянагдсан:
Тухайн ажилтан гэрээнд өөрчлөлт оруулаагүй тохиолдолд ГЭРЭЭ БЭЛТГЭСЭН төлөвт оруулахад автоматаар ГЭРЭЭ ХЯНАГДСАН төлөвт орох ба дараагийн шийдвэрлэх албан тушаалтанд шилжинэ. Харин гэрээнд өөрчлөлт оруулаад шалгагдсан тохиолдолд тухайн ажилтан өөрөө ГЭРЭЭ ХЯНАГДСАН төлөвт оруулна.
Татгалзсан:
Гэрээ нь харгалзах албан тушаалтнуудаар хянаж шалгагдсаны дараа даатгалын мэргэжилтэн тухайн гэрээг батлах шаардлагагүй гэсэн тохиолдолд ТАТГАЛЗСАН төлөвт оруулна.
Хойшлуулсан:
Гэрээ нь харгалзах албан тушаалтнуудаар хянаж шалгагдсаны дараа даатгалын мэргэжилтэн тухайн гэрээг хойшлуулах шаардлагатай тохиолдолд ХОЙШЛУУЛСАН төлөвт оруулна.
Баталсан:
Гэрээ нь харгалзах албан тушаалтнуудаар хянаж шалгагдсаны дараа даатгалын мэргэжилтэн тухайн гэрээг батлах бол БАТАЛСАН төлөвт оруулна.
Эрсдэлийн шинжээч
Андеррайтинг хүлээгдэж байгаа:
Гэрээний тухайн ажилтанд харгалзах талбарт өөрчлөлт орсон тохиолдолд энэ төлөвт орсон байна. Энэ нь ажилтны шийдвэрлэхээр хүлээгдэж буй гэрээ гэж ойлгож болно.
Андеррайтинг зөвшөөрсөн:
Өөрчлөлт орсон гэрээг шалгаж үзэн зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Андеррайтинг хойшлуулсан:
Өөрчлөлт орсон гэрээг шалгаж үзэн хойшлуулах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Андеррайтинг татгалзсан:
Өөрчлөлт орсон гэрээг шалгаж үзэн татгалзах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Хуульч
Хуульч хүлээгдэж байгаа:
Гэрээний тухайн ажилтанд харгалзах талбарт өөрчлөлт орсон тохиолдолд энэ төлөвт орсон байна. Энэ нь ажилтны шийдвэрлэхээр хүлээгдэж буй гэрээ гэж ойлгож болно.
Хуульч зөвшөөрсөн:
Өөрчлөлт орсон гэрээг шалгаж үзэн зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Хуульч хойшлуулсан:
Өөрчлөлт орсон гэрээг шалгаж үзэн хойшлуулах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Хуульч татгалзсан:
Өөрчлөлт орсон гэрээг шалгаж үзэн татгалзах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Дааталын газрын захирал
Дааталын газрын захирал зөвшөөрсөн:
Гэрээг шалгаж үзэн зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Дааталын газрын захирал хойшлуулсан:
Гэрээг шалгаж үзэн хойшлуулах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Дааталын газрын захирал татгалзсан:
Гэрээг шалгаж үзэн татгалзах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Гүйцэтгэх захирал
Гүйцэтгэх захирал зөвшөөрсөн:
Гэрээг шалгаж үзэн зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Гүйцэтгэх захирал хойшлуулсан:
Гэрээг шалгаж үзэн хойшлуулах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Гүйцэтгэх захирал татгалзсан:
Гэрээг шалгаж үзэн татгалзах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Удирдлагын хороо
Хүлээгдэж байгаа:
Тухайн албан тушаалтны хийхээр хүлээгдэж буй ажил
Зөвшөөрсөн:
Гэрээг шалгаж үзэн хойшлуулах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Татгалзсан:
Гэрээг шалгаж үзэн татгалзах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
ТУЗ
Хүлээгдэж байгаа:
Тухайн албан тушаалтны хийхээр хүлээгдэж буй ажил
Зөвшөөрсөн:
Гэрээг шалгаж үзэн хойшлуулах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Татгалзсан:
Гэрээг шалгаж үзэн татгалзах тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
ЗУРАГ 58. Даатгалын гэрээний төлөв

(Төлөв гэдэгт тухайн албан тушаалтны эрхээс хамааруулан харгалзах утгуудыг тохируулж өгсөн байна.)

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 59. Даатгалын гэрээ бүртгэл

Алхам 3: Гэрээг хамтарч хийж буй мэргэжилтэнгүүдийг бүртгэх боломжтой. Бүртгэхдээ тухайн мэргэжилтэн бүрийн хариуцах хувийг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 60. Хамтран даатгагч бүртгэх

Алхам 4: Хамтран хийсэн гэрээнүүд нь гэрээ лавлагаанаас дараах байдлаар харагдана.

ЗУРАГ 61. Хамтран даатгагчийн лавлагаа

Алхам 5: Тухайн цонхонд ажилтантай гэрээ хийх дэлгэрэнгүй мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ажилтантай гэрээ амжилттай байгуулагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 62. Даатгалын гэрээ амжилттай бүртгэгэдсэн мэдээлэл
Гэрээнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл буюу зүйлийн мэдээлэл оруулах
ЗУРАГ 63. Гэрээнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах
• Ерөнхий мэдээлэл :
Нэмэх сонголтоор доорх төлөвт орно.
Зурагт 64. Үзүүлснээр бүтээгдэхүүн сонгож оруулна.
ЗУРАГ 65. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулан Хадгалах товчийг дарснаар доорх мэдээллийг харуулан зүйлийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.
ЗУРАГ 66. Зүйлийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл
Доорх зурагт харуулснаар нэг бүтээгдэхүүнд харгалзах олон мэдээлэл оруулж болно. Мөн Шинэ сонголтоор дахин бүтээгдэхүүн нэмэх боломжтой.
ЗУРАГ 67. Бүтээгдэхүүн нэмэх

Алхам 4: Даатгалын менежмент – Гэрээ бүртгэх – Төлбөр төлөлтийн хуваарь гэсэн дарааллаар орж төлбөр төлөлтийн хуваарь оруулах боломжтой.

ЗУРАГ 68. Даатгалын менежмент – Гэрээ бүртгэх - Төлбөрийн хуваарь оруулах

Доорх зурагт харуулснаар тухайн огнооны хооронд төлөх дүнгийн мэдээллийг оруулна.

Үүнд: Эцсийн хугацаа нь эхлэх хугацаанаас их байх боломжгүй бөгөөд тус огноонууд нь огтлолцсон утга оруулах боломжгүй байна. Мөн хийж байна төлөвтэй гэрээний хувьд төлбөрийн хуваарь нэмж засварлах боломжтой.

ЗУРАГ 69. Төлбөр төлөлтийн мэдээлэл оруулах
Төлбөр төлөлтийн мэдээллийг оруулан Хадгалах товчийг дарснаар доорх мэдээллийг харуулан төлбөрийн хуваарийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.
ЗУРАГ 70. Төлбөрийн хуваарийн мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Санамж: Мөнгөн хөрөнгө – Бүртгэл – ‘Даатгал – Хураамж татах /баталгаагаар/’ гэсэн дарааллаар орж үндсэн мэдээлэл хэсэгт даатгалын хураамж татах гэж буй данс тухайн харилцагчийн талаарх мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 71. Мөнгөн хөрөнгө – Даатгалын хураамж татах /баталгаагаар/ цонх

Нэмэлт: Төлбөрийн хуваарь оруулахдаа бүртгэж өгсөн эхлэн болон эцсийн огнооны хоорондох  хугацаанд гүйлгээ хийсэн бол төлбөрийн хуваарь талбарт гүйлгээний мэдээлэл орох юм.

Доорх зурагт харуулснаар төлбөрийн хуваарь цонхны төлсөн дүн талбарт хураамжын орлого таталтын мэдээлэл орж ирнэ. Өнгөний ялгаатай мэдээлэл нь:

Ногоон: Тухайн хугацаанд төлөгдөх дүнгээс их дүнгээр орлого татагдсан
Улаан:    Тухайн хугацаанд төлөгдөх дүнгээс бага дүнгээр орлого татагдсан

ЗУРАГ 72. Даатгалын менежмент – Гэрээ бүртгэх – Төлбөрийн хуваарь

Гэрээ хэвлэхдээ: Зурагт үзүүлснээр Гэрээ – Гэрээ хэвлэх дарааллаар орно.

ЗУРАГ 73. Гэрээ хэвлэх
ЗУРАГ 74. Гэрээний үндсэн хэсэг
ЗУРАГ 75. Гэрээний ерөнхий хэсэг

Зүйлийн хавсралт хэвлэхдээ: Зурагт үзүүлснээр Гэрээ – Зүйлийн хавсралт хэвлэх дарааллаар орно.

ЗУРАГ 76. Зүйлийн хавсралт хэвлэх

Нэхэмжлэл хэвлэхдээ: Зурагт үзүүлснээр Нэхэмжлэл – Хэвлэх дарааллаар орно.

Үүнд: Хэвлэх төрөл, Нэхэмжлэлийн төрөл, Бүтээгдэхүүн болон Нэхэмжлэхийн огноо зэргийг сонгож өгнө.

ЗУРАГ 77. Нэхэмжлэл хэвлэх
Хэвлэх товчийг дарснаар нэхэмжлэл хэвлэгдэнэ.
ЗУРАГ 78. Нэхэмжлэл хэвлэх

Харилцагчтай хийсэн гэрээний лавлагаа.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Гэрээний лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 79. Гэрээний лавлагаа

Даатгалын менежерийн харилцагчтай байгуулсан гэрээ, баталгааг ерөнхий мэдээллээр хураангуйлж харуулна.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Хураангуй лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 80. Хураангуй лавлагаа

Харилцагчтай хийсэн гэрээний дэлгэрэнгүй лавлагаа.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Дэлгэрэнгүй лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 81. Хураангуй лавлагаа

Даатгалын хугацаа нь дууссан сунгах шаардлагатай гэрээ баталгааны жагсаалт.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Сунгах гэрээ, баталгаа гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 82. Сунгах гэрээ, баталгаа

Харилцагчтай хийсэн гэрээний дэлгэрэнгүй лавлагаа.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Нэхэмжлэхийн лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 83. Нэхэмжлэхийн лавлагаа

9.10.1 Бүтээгдэхүүний хураангуй

Бүтээгдэхүүний хураангуй лавлагаа.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Нэгтгэл – Бүтээгдэхүүний хураангуй гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 84. Бүтээгдэхүүний хураангуй

9.10.2 Менежерээр хураангуй

Менежерээр хураангуй лавлагаа.
• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Нэгтгэл – Менежерээр хураангуй гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 85. Менежерээр хураангуй

9.10.3 Хураамжийн хураангуй

Хураамжийн хураангуй лавлагаа.

• Цонх нь : Даатгалын бүртгэл – Нэгтгэл – Хураамжийн хураангуй гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 86. Хураамжийн хураангуй

9.11.1 Даатгалын статистик

ЗУРАГ 87. Даатгалын статистик мэдээ
9.11.2 Нөхөн төлбөрийн статистик
ЗУРАГ 88. Нөхөн төлбөрийн статистик мэдээлэл

9.11.3 ДХОШ-ийн статистик

ЗУРАГ 89. ДХОШ - ийн статистик

9.11.4 Даатгалын хураамжийн орлогын шимтгэлийн хавсралт

ЗУРАГ 90. Даатгалын хураамжийн орлогын шимтгэлийн хавсралт