Hi. How can we help?

Даатгалын менежерийн баталгааны хуудас авах хүсэлтийн жагсаалт болон бүртгэлийн хэсгээс бүрдэнэ.

• Цонх нь : Баталгааны хуудас – Хүсэлт бүртгэх гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 38. Хүсэлт бүртгэх - жагсаалт

Баталгааны хуудас бүртгэх
Жагсаалтаас сонгосон мэдээлэл дээр хоёр дарах болон Нэмэлт – Баталгааны хуудас бүртгэх дарааллаар дэлгэцийг дуудна.

• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 39. Баталгааны хүсэлт бүртгэх дэлгэц

Даатгалын менежерийн баталгааны хуудасын хүсэлтийг шийдвэрлэж олгох жагсаалт болон шийдвэрлэх.

• Цонх нь : Баталгааны хуудас – Олголт хийх гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 40. Олголт хийх

Баталгааны хуудас олгох

Жагсаалтаас сонгосон мэдээлэл дээр хоёр дарах болон Нэмэлт – Баталгааны хуудас олгох дарааллаар дэлгэцийн дуудна.

• Ерөнхий үзүүлэлтүүд :

ЗУРАГ 41. Баталгааны хуудасны дэлгэрэнгүй

Даатгалын менежерийн эзэмшигч баталгааны хуудсыг өөр менежер рүү шилжүүлэхтэй холбоотой бүртгэл хөтлөлт.

• Цонх нь : Баталгааны хуудас – Шилжүүлэг хийх гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 42. Шилжүүлэг хийх

Баталгааны хуудас шилжүүлэх

Жагсаалтаас доод хэсэгт байрлах Нэмэлт – Баталгааны хуудас шилжүүлэх дарааллаар дэлгэцийн дуудна.

• Ерөнхий үзүүлэлтүүд :

ЗУРАГ 43. Баталгааны хуудас шилжүүлэх

Даатгалын менежерийн эзэмшиж буй баталгааны хуудасны төлөвийг өөрчлөх.

• Цонх нь : Баталгааны хуудас – Төлөв хөтлөх гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 44. Төлөв хөтлөх

Даатгалын менежерийн эзэмшиж буй баталгааны хуудасны төлөвийг баталгаажуулах.

• Цонх нь : Баталгааны хуудас – Төлөвийн баталгаажуулалт гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 45. Төлөвийн баталгаажуулалт

Даатгалын менежерийн баталгааны хуудас авах хүсэлтийн жагсаалт болон бүртгэлийн хэсгээс бүрдэнэ.

• Цонх нь : Баталгааны хуудас – Баталгааны лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 46. Баталгааны лавлагаа

Баталгааны хуудасны тулгалт.

• Цонх нь : Баталгааны хуудас – БХ – тулгалт гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 47. БХ – тулгалт

Материалын хүсэлт бүртгэх.

• Цонх нь : Баталгааны хуудас – Материалын хүсэлт бүртгэл гэсэн дарааллаар орно.
• Хайх үзүүлэлтүүд

Хүсэлтийн № :
Материалын хүсэлтийн дугаар
• Ерөнхий мэдээлэл
ЗУРАГ 48. Материалын хүсэлт бүртгэл