Hi. How can we help?

Даатгалын төлөөлөгч менежерүүдийн төлөвлөгөө оруулах дэлгэц.

• Цонх нь : Төлөвлөгөө – Төлөвлөгөө оруулах гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

• Дэлгэрэнгүй мэдээлэл :
ЗУРАГ 35. Төлөвлөгөө оруулах

Даатгалын менежерийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл оруулах дэлгэц .

• Цонх нь : Төлөвлөгөө – Гүйцэтгэл оруулах гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

• Дэлгэрэнгүй мэдээлэл :
ЗУРАГ 36. Гүйцэтгэл

Даатгалын менежерийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг төлөвлөгөө оруулсан ерөнхий болон гүйцэтгэл бүрээр дэлгэрүүлж харуулна.

• Цонх нь : Төлөвлөгөө – Төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Хайх үзүүлэлт :

ЗУРАГ 37. Төлөвлөгөө гүйцэтгэл харьцуулсан