Hi. How can we help?

Даатгалын төлөөлөгч буюу агентийн бүртгэл.

• Цонх нь : Даатгуулагч, агентын бүтгэл – агент гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

ЗУРАГ 20. Агент

Даатгуулагчийн мэдээлэл бүртгэх дэлгэц.

• Цонх нь : Даатгуулагч, агентын бүтгэл – даатгуулагч гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

ЗУРАГ 21. Даатгуулагч

Харилцагч байгууллага, хувь хүнтэй харилцсан, хамтран ажилласан тухай тэмдэглэлийг бүртгэнэ.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Харилцагчийн хандалт гэсэн дарааллаар орно.
• Хайх үзүүлэлт :

• Ерөнхий мэдээлэл

ЗУРАГ 22. Харилцагчийн хандалт

Харилцагч байгууллага, хувь хүнтэй харилцсан, хамтран ажиллах тухай дэлгэрэнгүй тэмдэглэл.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Хамтийн ажиллагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Хайх үзүүлэлт :

• Ерөнхий мэдээлэл :
ЗУРАГ 23. Харилцагчтай хамтын ажиллагаа

Програмд бүртгэлтэй даатгуулагчийн регистерийн дугаарыг оруулах үед бусад мэдээлэл нь гардаг болсон. Гэрээ болон баталгаа бүртгэх мөн даатгуулагч гэсэн цонхнуудаас даатгуулагч шинээр бүртгэх боломжтой.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Даатгалын бүртгэл – Гэрээ бүртгэх – Зүйлийн бүртгэл

ЗУРАГ 24. Даатгуулагч бүртгэх

Алхам 2: Даатгалын менежмент – Даатгалын бүртгэл – Даатгуулагч , агентын бүртгэл – Даатгуулагчийн лавлагаа гэсэн дарааллаар орно уу.

ЗУРАГ 25. Даатгуулагчийн лавлагаа

Алхам 3: Дээрх дарааллаар орж нийт бүртгэлтэй даатгуулагчийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй харах боломжтой.

ЗУРАГ 26. Даатгуулагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

6.6 Тээврийн хэрэгсэлийн лавлагаа

Өмнө нь бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэлийн улсын дугаарыг дуудах үед бусад мэдээлэл нь дуудагддаг болсон. Гэрээ болон баталгаа бүртгэх цонхноос тээврийн хэрэгсэлийн мэдээлэл бүртгэж өгнө.

ЗУРАГ 27. Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх

Алхам 2: Даатгалын менежмент – Даатгалын бүртгэл – Даатгуулагч , агентын бүртгэл – Тээврийн хэоэгсэлийн лавлагаа гэсэн дарааллаар орно уу.

ЗУРАГ 28. Тээврийн хэрэгсэлийн лавлагаа

Алхам 3: Дээрх дарааллаар орж нийт бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэлийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй харах боломжтой.

ЗУРАГ 29. Тээврийн хэрэгсэлийн мэдээлэл

6.7 Даатгуулагчийн хар жагсаалт

Тухайн даатгуулагч нь ямар нэг асуудал гаргасан бол хар жагсаалтанд оруулж даатгал болон нөхөн төлбөр хийгдэх боломжгүй байх юм.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Даатгалын бүртгэл – Даатгуулагч , агентын бүртгэл – Даатгуулагчийн хар жагсаалт

ЗУРАГ 30. Даатгалын менежмент – Даатгуулагчийн хар жагсаалт
Алхам 2: Дээрх дарааллаар орж даатгуулагчийг хар жагсаалтанд оруулах бүртгэл хийнэ.
ЗУРАГ 31. Даатгуулагчийг хар жагсаалтанд оруулах
Алхам 3: Хар жагсаалтанд орсон даатгуулагчийг хар жагсаалтаас гаргах боломжтой.
ЗУРАГ 32. Даатгуулагчийг хар жагсаалтаас гаргах
Алхам 4: Хар жагсаалтан хэн , хэзээ, ямар даатгуулагч оруулсан мэдээллийг харах боломжтой.
ЗУРАГ 33. Хар жагсаалтын лог

Алхам 5: Хар жагсаалтанд орсон даатгуулагч дээр даатгал хийх болон нөхөн төлбөр авах үед дараах мэдээллийг харуулан хадгалах боломжгүй байна. Даатгал болон нөхөн төлбөр гаргах шаардлагатай бол тухайн даатгуулагчийг хар жагсаалтаас гаргах шаардлагатай.

ЗУРАГ 34. Хар жагсаалтанд орсон даатгуулагч даатгал хийлгэх болон нөхөн төлбөр авах