Hi. How can we help?

Учирч болох эрсдэлийг даатгалын бүтээгдэхүүний ангилал бүрээр бүртгэнэ. Тэдгээрийг даатгалын бүтээгдэхүүний бүртгэлд ашиглана.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Эрсдэл гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

Эрсдлийн код :
Эрсдлийн нэр :
Бүтээгдэхүүний ангилал :
Тайлбар :
Эрсдлийн код
Эрсдлийн нэр
Аль бүтээгдэхүүний ангилалд хамаарах эрсдэл болохыг сонгоно
Эрсдлийн талаар нэмэлт тайлбар бичнэ
ЗУРАГ 5. Суурь бүртгэл – Эрсдэл

Бүтээгдэхүүний ангилал. Тухайн оруулах Даатгалын бүтээгдэхүүн нь аль ямар ангиллын бүтээгдэхүүн байх талаар оруулж өгнө.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Бүтээгдэхүүний ангилал гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

Ангиллын код :
Ангиллын нэр :
Огноо:
Тайлбар:
Шинээр бүртгэхэд системээс автоматаар дугаарлагдана
Ангиллын ерөнхий утгыг агуулсан нэршил
Огноо
Тайлбар
ЗУРАГ 6. Бүтээгдэхүүний ангилал

Бүтээгдэхүүний төрөл. Тухайн бүтээгдэхүүн нь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн болох талаарх мэдээллийг оруулж өгөх боломжтой.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Бүтээгдэхүүний төрөл гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

Төрлийн код :
Төрлийн код
Төрлийн нэр :
Төрлийн нэр
ЗУРАГ 7. Бүтээгдэхүүний төрөл

Даатгалын бүтээгдэхүүн. Даатгалын бүтээгдэхүүн нь үндсэн гэрээ, баталгааг бүртгэхэд шаардлагатай даатгалын бүтээгдэхүүний мэдээллийг агуулах бөгөөд тус бүтээгдэхүүний бүхий л шинжийг агуулсан байдаг.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Бүтээгдэхүүн гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

Бүтээгдэхүүний код :
Шинээр бүтээгдэхүүн бүртгэхэд системээс автоматаар дугаарлагдана.
Бүтээгдэхүүний нэр :
Нэр
Ангиллын код :
Тухайн бүтээгдэхүүн аль ангилалд хамаарахыг тодорхойлж өгнө.
Бүтээгдэхүүний төрлын код:
Тухайн бүтээгдэхүүн аль төрөлд хамаарахыг тодорхойлж өгнө.
Журам хадгалах файл :
Холбогдох журмын файлыг хадгална.
Тайлбар:
Тайлбар
ЗУРАГ 8. Бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүн – Эрсдэл

Энэ хэсэгт даатгалын бүтээгдэхүүнд хамаарагдах эрсдлүүдийг сонгож өгөх боломжтой бөгөөд нэг эрсдэл нь хэд хэдэн төрлийн эрсдлүүдээс сонгогдсон байх боломжтой.

ЗУРАГ 9. Бүтээгдэхүүн - Эрсдэл

Бүтээгдэхүүн – Үзүүлэлт

Энэ хэсэгт даатгалын бүтээгдэхүүнд хамаарагдах үзүүлэлтүүдийг сонгож өгөх бөгөөд тухайн үзүүлэлтүүд нь мөн олон байх боломжтой.

ЗУРАГ 10. Үзүүлэлт

5.5 Үзүүлэлтийн бүлэг

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Үзүүлэлтийн бүлэг гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

Бүлгийн код :
Шинээр бүртгэхэд системээс автоматаар дугаарлагдана
Бүлгийн нэр :
Нэр
ЗУРАГ 11. Үзүүлэлтийн бүлэг

Бүтээгдэхүүний дансны тохиргоо

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Суурь бүртгэл – Бүтээгдэхүүний данс тохируулах

Зураг 12. Даатгалын менежмент – Бүтээгдэхүүний данс тохируулах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Зураг 13. Даатгалын менежмент – Бүтээгдэхүүний данс тохируулах - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна

Зураг 14. Бүтээгдэхүүний данс бүртгэх

Алхам 3: Тухайн цонхонд бүтээгдэхүүний данс бүртгэх дэлгэрэнгүй мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 15. Бүтээгдэхүүниы данс тохируулах амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

5.7 Гэрээнд зүйлийн өөрчлөлт орлууах эрх

Энэхүү цонхоор гэрээний хугацаа эхэлсэн мөн төлөв нь гэрээлсэн төлөвтэй гэрээнд зүйл нэмэхдээ эрх бүхий хүнээс эрх авах юм.

Алхам 1: Системийн менежмент – Даатгалын тохиргоо – Гэрээнд зүйлийн өөрчлөлт оруулах эрх

Зураг 16. Системийн менежмент – Гэрээний зүйлд өөрчлөлт оруулах эрх

Алхам 2: Дээрх дарааллаар тухайн ажилтан , аль гэрээнд өөрчлөлт оруулах эрхийг тавьж өгнө.

Зураг 17. Гэрээний зүйлд өөрчлөлт оруулах эрх

5.8 Үзүүлэлт

Даатгалын гэрээ, баталгаанд харгалзах үзүүлэлтийн бүртгэл.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Үзүүлэлт гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

ЗУРАГ 16. Үзүүлэлт

5.9 Үйл ажиллагааны чиглэл

Харилцагч байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэл болон тэдгээрийн товч мэдээллийг бүртгэнэ.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Үйл ажиллагааны чиглэл гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

Дугаар :
Системийн автомат дугаарлалт
Үйл ажиллагааны чиглэл :
Үйл ажиллагааны нэр
ЗУРАГ 17. Үйл ажиллагааны чиглэл

5.10 Цуцлалтын шалтгаан

Гэрээ, баталгаа цуцлалт хийхэд ямар учир шалтгаан гараад цуцлалт хийж байгааг бүртгэнэ.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Цуцлалтын шалтгаан гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

Шалтгааны код :
Шалтгааны нэр :
Системийн автомат дугаарлалт
Шалтгааны нэр
ЗУРАГ 18. Цуцлалтын шалтгаан

5.11 Гадаадад зорчигчийн даатгалын тохиргоо

Гадаад улсыг зорих гэж буй даатгуулагчдын мэдээллийг бүртгэнэ.

• Цонх нь : Суурь бүртгэл – Гадаадад зорчигчийн даатгалын тохиргоо гэсэн дарааллаар орно.
• Хайх үзүүлэлтүүд

Улс:
Тухайн зорчих гэж буй улсаар хайлт хийнэ.
• Ерөнхий мэдээлэл
Улс бүс :
Хураамжийн хязгаар :
Хугацаа (өдөр):
Иж бүрдэл:
Даатгуулагчийн зорих гэж буй бүс нутаг
Даатгуулах хураамжийн хязгаарыг зааж өгнө.
Зорчих хугацааг өдрөөр оруулна.
Ганцаараа эсвэл гэр бүлээрээ явах эсэхээр тогтоох
ЗУРАГ 19. Гадаадад зорчигчийн даатгалын тохиргоо