Hi. How can we help?

Аппликейшнг андройд утас дээр play store-оос “Ultimate ERP” гэж хайн татаж суулган , ERP програмруу нэвтэрдэг нэр , нууц үгээ оруулан нэвтэрнэ.

ЗУРАГ 239. Ultimate аппликейшн татах

Аппликейшныг суулгасны дараа Ultimate гэсэн нэртэй айкон дээр дарахад доорх цонх гарч ирэх ба энэ цонх нь аппликейшныг эхлүүлэх цонх юм.

ЗУРАГ 240. Ultimate аппликейшнын APPS дотор үүсэх айкон

• “Ultimate”-ийн аппликейшн эхлүүлэх

Аппликейшн нэвтрэхийн өмнө андройд утас дээр Инсталл заавал уншуулж суулгасан байна.

Ultimate аппликейшн эхлүүлэхдээ зураг дээр заасны дагуу (Зураг 2) дүрс бүхий айкон дээрээ дарахад Ultimate аппликейшнруу нэвтрэх цонх гарч ирнэ.

Нэвтрэхийн өмнө тохиргоо хэсэгт дараах ip хаяг тохируулж өгнө.

ЗУРАГ 241. Ultimate аппликейшн тохиргоо
Тохиргоог хийсний дараа нэвтрэх нэр, нууц үгээ оруулан нэвтэрнэ.
ЗУРАГ 242. Ultimate аппликейшн руу нэвтрэх цонх
ЗУРАГ 243. Аппликейшнын үндсэн цэс

23.1.1 Гэрээ

Тухайн нэвтэрсэн ажилтанд харъяалагдах сүүлийн 14 хоногт бүртгэсэн гэрээний мэдээллүүд гарч ирэх бөгөөд тэдгээрээс сонгон гэрээний төлөвийг цаг алдалгүй солих боломжтой. Интернэт орчинд хаанаас ч хандах боломжтой.

Алхам 1: Даатгал – Гэрээ гэсэн дарааллаар орно.

ЗУРАГ 244. Гэрээний жагсаалт

Алхам 2: Жагсаалтаар гарч ирсэн гэрээнүүдээс сонгож дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой.

ЗУРАГ 245. Гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Алхам 3: Сонгож орсон гэрээний төлөв солих боломжтой.

ЗУРАГ 246. Тухайн гэрээний төлөв сольж хадгалах

21.1.2 Баталгаа

Тухайн нэвтэрсэн ажилтанд харъяалагдах сүүлийн 14 хоногт бүртгэсэн баталгааны мэдээллүүд гарч ирэх бөгөөд тэдгээрээс сонгон баталгааны төлөвийг цаг алдалгүй солих боломжтой. Интернэт орчинд хаанаас ч хандах боломжтой.

Алхам 1: Даатгал – Баталгаа гэсэн дарааллаар орно.

ЗУРАГ 247. Баталгааны жагсаалт

Алхам 2: Жагсаалтаар гарч ирсэн баталгаануудаас сонгож дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой.

ЗУРАГ 248. Баталгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Алхам 3: Сонгож орсон баталгааны төлөв солих боломжтой.

ЗУРАГ 249. Тухайн баталгааны төлөв сольж хадгалах
Тухайн нэвтэрсэн ажилтанд харъяалагдах сүүлийн 14 хоногт бүртгэсэн нөхөн төлбөрийн мэдээллүүд гарч ирэх бөгөөд тэдгээрээс сонгосон нөхөн төлбөрийн төлөвийг цаг алдалгүй солих боломжтой. Интернэт орчинд хаанаас ч хандах боломжтой.
ЗУРАГ 250. Нөхөн төлбөрийн жагсаалт

Алхам 2: Жагсаалтаар гарч ирсэн нөхөн төлбөрүүдээс сонгож дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой.

ЗУРАГ 251. Нөхөн төлбөрийн мэдээлэл

Нэмэлт: Тухайн нөхөн төлбөрийн өмнөх түүхийг дэлгэрэнгүй хэсгээс харах боломжтой.

ЗУРАГ 252. Нөхөн төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Алхам 3: Тухайн нөхөн төлбөрийн төлөв солих боломжтой.

ЗУРАГ 253. Нөхөн төлбөрийн төлөв солих