Hi. How can we help?

21.1 Авлагын хүсэлт бүртгэх

Алхам1: Даатгалын менежмент – Гэрээ, баталгааны авлага – Авлагын хүсэлт бүртгэх гэсэн дарааллаар орж даатгалын менежерүүд авлага үүсгэх гэрээ, баталгаагаа сонгож хүсэлтээ бүртгэнэ.

ЗУРАГ 211. Авлагын хүсэлт бүртгэх

Алхам2: Дээрхи дарааллаар орж авлагын хүсэлт бүртгэнэ.

ЗУРАГ 212. Авлагын хүсэлт бүртгэх

21.2 Авланы хүсэлт баталгаажуулах

Алхам1: Даатгалын менежмент – Гэрээ, баталгааны авлага – Авлагын хүсэлт баталгаажуулах гэсэн дарааллаар орж менежерийн хүсэлтийг баталгаажуулах буюу авлагын гүйлгээ үүсгэнэ.

ЗУРАГ 213. Авлагын хүсэлт баталгаажуулах

Алхам2: Авлагын хүсэлтээс сонгож баталгаажуулна.

ЗУРАГ 214. Авлагын хүсэлт баталгаажуулалт