Hi. How can we help?

Алхам 1: Даатгалын менежмент – ДОШ ТООЦООЛОЛ – ДОШ хүсэлт бүртгэх

ЗУРАГ 194. Даатгалын менежмент – ДОШ хүсэлт бүртгэх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 195. ДОШ хүсэлт

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулан хайх дарсанаар ДОШ бодох гэрээ, баталгааны мэдээлэл гарч ирнэ.

Тухайн гэрээний зүйл тус бүрт ДОШ бодох боломжтой бөгөөд баталгаа тус бүрийн орлого холбосон дүнгээс мэргэжилтний оруулж өгсөн хувиар бодож ДОШ тооцох дүн гарна.

Зураг 196. ДОШ хүсэлт бүртгэх

Алхам 3: Тухайн цонхонд ДОШ –ын дэлгэрэнгүй мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар таньд доорх мэдээллийг харуулан хүсэлтийг амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 197. ДОШ-ын хүсэлт амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

Алхам 1: Даатгалын менежмент – ДОШ ТООЦООЛОЛ – ДОШ хүсэлт шийдвэрлэх

ЗУРАГ 198. Даатгалын менежмент – ДОШ хүсэлт шийдвэрлэх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдах бөгөөд ДОШ-ын хүсэлтүүдээс шийдвэрлэх хүсэлтийг сонгоно.
ЗУРАГ 199. Даатгалын менежмент – ДОШ хүсэлт сонгох

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр ДОШ шийдвэрлэх хүсэлтийг сонгосноор доорх төлөвт орох ба мэдээллүүдийг шалгаж ДОШ-ыг шийдвэрлэнэ.

ЗУРАГ 200. Даатгалын менежмент – ДОШ шийдвэрлэлт

Алхам 3: Тухайн цонхонд ДОШ –ын мэдээллээ шалган хадгалах товчийг дарснаар таньд доорх мэдээллийг харуулан хүсэлтийг амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 201. ДОШ амжилттай шийдвэрлэгдсэн мэдээлэл

Алхам 1: Даатгалын менежмент – ДОШ ТООЦООЛОЛ – ДОШ хүсэлтийн лавлагаа

ЗУРАГ 202. Даатгалын менежмент – ДОШ хүсэлтийн лавлагаа
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдах бөгөөд ДОШ-ын хүсэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана.
ЗУРАГ 203. ДОШ хүсэлтийн лавлагаа