Hi. How can we help?

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Шилжүүлэг – Шилжүүлгийн бүртгэл

ЗУРАГ 188. Даатгалын менежмент – Шилжүүлэг бүртгэх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана
Зураг 189. Даатгалын менежмент – Шилжүүлэг бүртгэх – Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.
Алхам3: Шилжүүлэг хийх тухайн хэлтэс тасаг болон мэргэжилтэний мэдээллийг оруулан хайх дарж гарч ирсэн гэрээ баталгааны мэдээллүүдээс зөвхөн шилжүүлэх гэрээг сонгож шилжүүлэн авах хэлтэс тасаг, мэргэжилтэнгийн мэдээлэл оруулна.

Зураг 190. Шилжүүлэг бүртгэл

Алхам 4: Тухайн цонхонд шилжүүлэг хийх дэлгэрэнгүй мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар таньд доорх мэдээллийг харуулан шилжүүлэг амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 191. Шилжүүлэг амжилттай хийгдсэн мэдээлэл
• Цонх нь : Шилжүүлэг – Шилжүүлгийн лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
ЗУРАГ 192. Даатгалын менежмент – Шилжүүлгийн лавлагаа
Зураг 193. Шилжүүлгийн лавлагаа