Hi. How can we help?

 15.1 Борлуулалтын мэдээ

ЗУРАГ 145. Борлуулалтын мэдээ

15.2 Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт Маягт-1

ЗУРАГ 146. Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт Маягт-1

15.3 Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт Маягт-2

ЗУРАГ 147.

15.4 АЖД шинжилгээ

ЗУРАГ 148. АЖД шинжилгээ

15.5 Балансын тайлангийн шинжилгээ

ЗУРАГ 149. Балансын тайлангийн шинжилгээ

15.6 Орлогын тайлангийн шинжилгээ

ЗУРАГ 150. Орлогын тайлангийн шинжилгээ

15.7 Харьцааны шинжилгээ

ЗУРАГ 151. Харьцааны шинжилгээ

15.8.1 Маягт Д1 – А дүрмийн сангийн хөрөнгийн байршил

ЗУРАГ 152. Маягт Д1-А дүрмийн сангийн хөрөнгийн байршил
15.8.2 Маягт Д1 – Б нөөц сангийн хөрөнгийн байршил
ЗУРАГ 153. Маягт Д1-Б нөөц сангийн хөрөнгийн байршил
15.8.3 Маягт Д1 – В авлага
ЗУРАГ 154. Маягт Д1-В авлага
15.8.4 Маягт Д2-А үнэлгээ, хураамж, тоо
ЗУРАГ 154. Маягт Д1-В авлага
ЗУРАГ 155. Маягт Д2-А үнэлгээ, хжраамж, тоо

15.8.5 Маягт Д2-Б нөхөн төлбөрийн дүн, тоо

ЗУРАГ 156. Маягт Д2-Б нөхөн төлбөрийн дүн, тоо
15.8.6 Маягт Д2-В даатгасан зүйлийн тоо
ЗУРАГ 157. Маягт Д2-В даатгасан зүйлийн тоо
15.8.7 Маягт Д3-А орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сан
ЗУРАГ 158. Маягт Д3-А орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сан
15.8.8 Маягт Д3-Б УБНХНС
ЗУРАГ 159. Маягт Д3-Б УБНХНС
15.8.9 Маягт Д3-В НХНС
ЗУРАГ 160. Маягт Д3-В НХНС
15.8.10 Маягт Д3-Г УБХНС
ЗУРАГ 161. Маягт Д3-Г ЦБХНС
15.8.11 Маягт Д3 нөөц сан
ЗУРАГ 162. Маягт Д3 нөөц сан
15.8.12 Маягт Д7 Салбарын ерөнхий мэдээлэл
ЗУРАГ 163. Маягт Д7 Салбарын ерөнхий мэдээлэл
15.9.1 Дүрмийн сангийн хөрөнгийн байршил
ЗУРАГ 164. Дүрмийн сангийн хөрөнгийн байршил
15.9.2 Хөрөнгийн эрсдэлийн тайлан
ЗУРАГ 165. Хөрөнгийн эрсдэлийн тайлан
15.9.3 Нөөц сангийн тайлан
ЗУРАГ 166. Нөөц сангийн тайлан

15.9.4 УБНХНС-ийн дэлгэрэнгүй тайлан

ЗУРАГ 167. УБНХНС-ийн дэлгэрэнгүй тайлан
15.9.5 МБТХНС-ийн дэлгэрэнгүй тайлан
ЗУРАГ 168. МБТХНС-ийн дэлгэрэнгүй тайлан
15.9.6 УБХНС-ийн дэлгэрэнгүй тайлан
ЗУРАГ 169. УБХНС-ийн дэлгэрэнгүй тайлан
15.9.7 ОТХН-ийн дэлгэрэнгүй тайлан
ЗУРАГ 170. ОТХН-ийн дэлгэрэнгүй тайлан
15.9.8 Даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан
ЗУРАГ 171. Даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан
15.9.9 Даатгасан даатгалын зүйлийн тоо
ЗУРАГ 172. Даатгасан даатгалын зүйлийн тоо
ЗУРАГ 173. Даатгуулагчийн тоо
15.9.10 Даатгалын компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ерөнхий мэдээлэл
ЗУРАГ 174. Даатгалын компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ерөнхий мэдээлэл
15.9.11 Зуучлагч, төлөөлөгчийн шимтгэлийн талаарх мэдээлэл
ЗУРАГ 175. Зуучлагч, төлөөлөгчийн шимтгэлийн талаарх мэдээлэл