Hi. How can we help?

Энэхүү цонхоор нөөц сангийн тооцооллыг хувь тэнцүүлэх аргаар хуваарилах юм.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Нөөцийн сан – Хувь тэнцүүлэн нөөц сан хуваарилах

ЗУРАГ 139. Нөөцийн сан – Хувь тэнцүүлэн нөөц сан хуваарилах
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 140. Хувь тэнцүүлэн нөөц сан хуваарилах - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр хуваарилалтын эхлэх огноог сонгон Хайх товчийг дарахад тухайн тайлант үе дахь нөөц сан хуваарилалтын бодолт хийгдэнэ.
/Хуваарилалтын эхлэх огноог оруулахад автоматаар дуусах огноог бодож харуулна./

ЗУРАГ 141. Хувь тэнцүүлэн нөөц сан хуваарилах
ЗУРАГ 142. Хувь тэнцүүлэн нөөц сан хуваарилалтын төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хувь тэнцүүлэн нөөц сангийн хуваарилалт амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 143. Хувь тэнцүүлэн нөөц сангийн хуваарилалт амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

Хэрэв Хадгалах үед данс бүртгэлгүй байна гэсэн алдаа гарвал Даатгалын менежмент – Суурь бүртгэл – Бүтээгдэхүүний данс тохируулах гэсэн дарааллаар орж дансыг тохируулж өгөх шаардлагатай.

Энэхүү цонхоор хувь тэнцүүлсэн нөөц сангийн лавлагааг дэлгэрэнгүй байдлаар авах юм.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Нөөцийн сан – Хувь тэнцүүлэн нөөц сан хуваарилах лавлагаа

ЗУРАГ 144. Нөөцийн сан – Хувь тэнцүүлэн нөөц сан хуваарилах лавлагаа