Hi. How can we help?

Нөөцийн сан хуваарилах тохиргоо.

• Цонх нь : Нөөцийн сан – 8-ын системийн Нөөц сан тохиргоо гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

Хуваарилах тоо :
Тоо
Хуваарилалтын коффецент :
Коффецент
Хуваарилалтын тайлбар :
Тайлбар
ЗУРАГ 133. Нөөцийн сангийн тохиргоо

Нэхэмжлэл хуваарилах нөөц сан хуваарилах.

• Цонх нь : Нөөцийн сан – 8-ын системийн НХНС хавуурилах гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

Данс:
Данс
Дансны нэр :
Дансны нэр
Дебит дүн :
Дебит дүн
Кредит дүн :
Кредит дүн
ЗУРАГ 134. НХНС хуваарилах

Нөөцийн сан үүсгэх.

• Цонх нь : Нөөцийн сан – 8-ын системийн сан үүсгэх гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 135. Нөөцийн сан үүсгэх

Нөөцийн сангийн лавлагаа.

• Цонх нь : Нөөцийн сан – 8-ын системийн сангийн лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 136. Сангийн лавлагаа

Нөөцийн сан дэлгэрэнгүйгээр.

• Цонх нь : Нөөцийн сан – 8-ын системийн дэлгэрэнгүй лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

Учирч болох эрсдлийн сан үүсгэх.

• Цонх нь : Нөөцийн сан – Эрсдлийн сан үүсгэх гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

ЗУРАГ 137. Эрсдлийн сан үүсгэх

Учирч болох эрсдлийн сан үүсгэх.

• Цонх нь : Нөөцийн сан – Эрсдлийн сан үүсгэх гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл

Хайлтын нөхцөл:
Гүйлгээний огноо :
Гүйлгээний огноо
Төлөв:
Гүйлгээ хийсэн болон хийж байгаа төлөв