Hi. How can we help?

12.1.1 Тохиолдол бүртгэх

Бүртгэл мэдээллийн ажилтны дуудлага бүртгэх цонх.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Нөхөн төлбөр – Тохиолдол – Тохиолдол бүртгэх

ЗУРАГ 101. Тохиолдол бүртгэх цонх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 102. Тохиолдол шинээр бүртгэх
Ерөнхий мэдээлэл :

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулах ба мөн зургийн мэдээлэл оруулах боломжтой.

ЗУРАГ 103. Тохиолдол бүртгэл

Алхам 3: Тухайн цонхонд тохиолдын мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан тохиолдол амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 104. Тохиолдол амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

12.1.2 Тохиолдол хуваарилах

Харилцагчаас ирсэн дуудлагаа нөхөн төлбөрийн менежерт хуваарилах процессыг бүртгэнэ.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Нөхөн төлбөр – Тохиолдол – Тохиолдол хуваарилах

ЗУРАГ 105. Тохиолдол хуваарилах цонх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 106. Тохиолдол сонгох
• Ерөнхий мэдээлэл :

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Дуудлыгн # сонгох ба доорх зурагт харуулснаар бүртгэгдсэн дуудлагыг сонгож өгнө.

ЗУРАГ 107. Бүртгэгдсэн тохиолдлуудаас хайлт хийх

Алхам 3: Зурагт үзүүлснээр хуваарилах гэж буй дуудлагын мэдээллийг сонгож өгнө.

ЗУРАГ 108. Тохиолдлын мэдээлэл сонгох

Алхам 4: Тохиолдол хуваарилах мэдээллээ оруулж өгнө.

ЗУРАГ 109. Тохиолдол хуваарилалтын мэдээллийн бүртгэл

Алхам 5: Тухайн цонхонд дуудлага хуваарилах мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан дуудлага амжилттай хуваарилагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 110. Дуудлага амжилттай хуваарилагдсан мэдээлэл

12.1.3 Лавлагаа

Тухайн цонхноос дуудлагын лавлагааг авна.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Нөхөн төлбөр – Тохиолдол – Тохиолдлын лавлагаа

ЗУРАГ 111. Тохиолдлын лавлагаа авах цонх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдах ба хүссэн нөхцөлөөрөө хайлт хийх боломжтой.
ЗУРАГ 112. Тохиолдын лавлагаа авах
• Жагсаалтын мэдээлэл :

12.2.1 Бүрдүүлэлт хийх

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт хийх цонх.

Алхам 1: Даатгалын менежмент – Нөхөн төлбөр – Нөхөн төлбөр – Бүрдүүлэлт хийх

ЗУРАГ 113. Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт хийх цонх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 114. Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт хийх - Шинэ
• Ерөнхий мэдээлэл :
Нөхөн төлбөр # :
Бүртгэлийн дугаар
Тайлант үе :
Санхүүгийн тайлант үе
Тохиолдлын # :
Тохиолдол буюу дуудлагын дугаар
Мэргэжилтэн :
Нөхөн төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Гэрээний дугаар :
Нөхөн төлбөр олгох гэрээний дугаар
Даатгуулагч :
Даатгуулагч
Даатгал :
Даатгалын бүтээгдэхүүн
Баталгааны дугаар :
Гэрээнд харгалзах баталгааны дугаар
Төлөөлөгч :
Даатгалын гэрээ хариуцсан даатгалын менежер
Учирсан эрсдэл :
Учирсан эрсдэл
Нөхөн төлбөр авагч :
Овог :
Овог :
Нэр :
Нэр :
Регистер #:
Регистерийн дугаар
Хаяг :
Оршин суугаа хаяг, байршил
Утас :
Гар утас
Буруутай этгээд
Овог :
Овог
Нэр :
Нэр
Регистер # :
Регистерийн дугаар
Хаяг :
Оршин суугаа хаяг, байршил
Утас :
Холбоо барих утас
Бүрдүүлсэн огноо :
Бүрдүүлэлт хийгдсэн огноог оруулна
Тохиолдлын огноо :
Тохиолдол болсон огноог оруулна
Үзлэг хийсэн огноо :
Үзлэгийг хийсэг огноог оруулна
Нэхэмжлэх эсэх ? :
Нөхөн төлбөрийн түүх
Төлөгдсөн дүн :
Төлөгдсөн дүн
Буцаасан хураамж :
Буцаасан хураамж
Гэрээний НТ дүн :
Гэрээний нөхөн төлбөрийн дүн
Гэрээний НТ тоо :
Гэрээний нөхөн төлбөрийн тоо
Зүйлийн НТ дүн :
Зүйлийн нөхөн төлбөрийн дүн
Зүйлийн НТ тоо :
Зүйлийн нөхөн төлбөрийн тоо
Шийдвэрлэлт
Нэхэмжилсэн дүн :
Нэхэмжилсэн дүн
Нөхөх санал :
Нөхөх санал
Төлөв :
Төлөв
Хүчингүй болсон :
Хүчингүй болсон
Хэлцэл хийсэн эсэх? :
Хэлцэл хийсэн эсэх
Олгох дүн :
Олгох дүн
Олгох огноо :
Олгох огноо
Тушаалын # :
Тушаалын #
Тушаалын огноо :
Тушаалын огноо

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба тухайн ажилтанд хуваарилгдсан тохиолдлын дугаарыг сонгож өгнө.

ЗУРАГ 115. Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт - Тохиолдол сонгох

Албан тушаалтнуудын нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх эрхээс хамааран өөр өөрийн гэсэн төлөвүүдтэй байна. Тухайн албан тушаалтны шийдвэрлэх ажлууд нь “… хүлээгдэж байгаа” төлөвтэй байна.

Жишээ нь: Хуульч гэрээний хайлтаас “Миний шийдвэрлэх” сонголтыг чеклэн хайлт хийхэд тухайн ажилтны шийдвэрлэх ажлууд болох “Хуульч хүлээгдэж байгаа” төлөвтэй нөхөн төлбөрүүд харагдах ба төлөв сонголтонд тухайн ажилтны шийдвэрлэх төлөвүүд л харагдана.

Төлөв:
Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт хийх төлөв
Бүртгэл мэдээллийн ажилтан
НТ бүрдүүлэлт хийсэн:
Бүртгэл мэдээллийн ажилтан нөхөн төлбөрийн мэдээллийг бүртгээд тухайн төлөвт оруулах ба НТ мэргэжилтэнд хуваарилагдана.
НТ мэргэжилтэн
НТ мэргэжилтэн хянасан:
Тухайн нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлтийг шалгаад энэхүү төлөвт оруулах ба энэ нь нөхөн төлбөрийн ахлах мэргэжилтэнд хуваарилагдана.
Татгалзсан:
Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлтийг шалгаад цааш нь шийдвэрлэхээс татгалзсан тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Хойшлуулсан:
Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлтийг шалгаад хойшлуулсан тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Буцсан – НТ мэргэжилтэн рүү
НТ ахлах мэргэжилтэн тухайн НТ-н бүрдүүлэлтийг хянаад НТ мэргэжилтэн рүү дахин шалгуулахаар буцааж болох ба тухайн НТ бүрдүүлэлт нь НТ мэргэжилтэнд хуваарилагдана.
Нөхөн төлбөрийн ахлах мэргэжилтэн
НТ ахлах мэргэжилтэн хянасан:
НТ мэргэжилтний хянасан НТ бүрдүүлэлтийг хянаад шийдвэрлэх боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулах ба уг төлөв нь НТ газрын захиралд хуваарилагдана.
Буцсан – НТ ахлах мэргэжилтэн рүү
НТ газрын захирал тухайн НТ-н бүрдүүлэлтийг хянаад НТ ахлах мэргэжилтэн рүү дахин шалгуулахаар буцааж болох ба тухайн НТ бүрдүүлэлт нь НТ ахлах мэргэжилтэнд хуваарилагдана.
Нөхөн төлбөрийн газрын захирал
НТ газрын захирал хянасан:
Тухайн НТ бүрдүүлэлтийг шалгаж үзээд: Жишээ нь: Олгох дүн 50000 хүртэл бол НТ баталгаажуулан тухайн төлөвт оруулна. Харин мөнгөн дүн нь 50000-с их болоод эргэлзээтэй бол хуульчид шилжүүлнэ. Мөн олгох дүн нь 50001- 3сая хооронд бол Гүйцэтгэх захирал руу, 3сая-с их бол Эрсдэлийн хороо руу тус тус хуваарилагдана.
Буцсан – НТ газрын захирал руу
Тухайн НТ бүрдүүлэлтийг хуульч болон НТ газрын захиралд хуваарилагдсанаас хамаараад дахин шалгах шаардлагатай гэж үзвэл тухайн төлөвт оруулан НТ газрын захиралд хуваарилна.
Хуульч
Хуульч хянахаар хүлээгдэж байгаа:
Тухайн НТ бүрдүүлэлтийн мэдээллийг эргэлзээтэй гэж үзсэн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулан хуульчид шилжүүлнэ.
Хуульч хянасан:
НТ бүрдүүлэлтийг хянаж үзэн тухайн төлөвт оруулан гүйцэтгэх захиралд шилжүүлнэ.
Буцсан – Хуульч руу
Гүйцэтгэх захирал тухайн НТ бүрдүүлэлтийг хянаж үзэн дахин шалгуулахаар хуульч руу буцаахдаа тухайн төлөвт оруулна.
Гүйцэтгэх захирал
Гүйцэтгэх захирал баталсан:
Гэрээг шалгаж үзэн зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.
Эрсдэлийн хороо
Эрсдэлийн хороо хүлээгдэж байгаа
НТ олгох мөнгөн дүн 3саяаас их болон Гүйцэтгэх захирал эргэлзээтэй гэж үзсэн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулан эрсдэлийн хороо руу шилжүүлнэ.
Эрсдэлийн хороо баталсан
Эрсдэлийн хороо хянаж үзээд тухайн төлөвт оруулан шийдвэрлэнэ.
Санхүүгийн алба
Санхүүгийн алба шийдвэрлэсэн:
НТ санхүүгээр бүрэн шийдвэрлэгдсэн тохиолдолд тухайн төлөвт оруулна.

Алхам 3: Тухайн сонгосон тохиолдын дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх зурагт үзүүлснээр оруулж өгнө.

Үүнд: Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт хийх цонхонд “Нөхөн төлбөр”, “Мэдээлэл, өмнөх түүх”, , “Хохирол”, “Хохирол тооцоолол”, “НТ зураг”, “Хяналт зөвшөөрөл” гэх дэд цонхнууд агуулагдах ба тухайн бүрдүүлэлт хийж буй цонхон дээрээ шилжин харгалзах мэдээллүүдийг оруулж өгнө. “НТ зураг” цонхонд мэдээлэл оруулахдаа НТ бүрдүүлэлтийн мэдээллээ хадгалсны дараа зургаа оруулж өгнө.

ЗУРАГ 116. Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт хийх

Алхам 4: Тухайн тохиолдлын дуудлагад очсон газар болон гэрээний зүйл заалтын мэдээллийг доорх зурагт үзүүлснээр оруулж өгнө.

АНХААРАХ: Хэрэв тухайн хэсэгт мэдээллийг оруулж өгөөгүй бол НТ-ийн актан дээр мэдээлэл хоосон гарахыг анхаарна уу!

ЗУРАГ 117. НТ- дуудлагад очсон газар, гэрээний зүйл заалт оруулах

Алхам 5: Тухайн тохиолдлын хохирлын мэдээллийг доорх зурагт үзүүлснээр оруулж өгнө.

АНХААРАХ: Хохирлын мэдээллийн тухайн мөрөнд шивж дуусаад “Tab” дарах эсвэл тухайн мөрнөөс өөр газарт хулганыхйй зүүн товчийг нэг дарахад доорх байдлаар “Шинээр нэмэх мөр” гарч ирсний дараа мэдээлэл бүрэн хадгалагдахыг анхаарна уу!

ЗУРАГ 118. НТ- н хохирлын мэдээлэл оруулах

Нэмэлт: Хохиролын 5н төрлийн мэдээллийг экселээс оруулах боломэтой болсон. Экселээс мэдээлэл оруулахдаа аль төрлийн мэдээлэл оруулахаа сонгож, тухайн табнаас мэдээллээ оруулах юм.

ЗУРАГ 119. НТ- н хохирлын мэдээлэл экселээс оруулах
ЗУРАГ 120. НТ- н хохирлын мэдээлэл экселээс оруулан хадгалах

Хохирол тооцоолох

Нөхөн төлбөрийн хохирол тооцоолох.

• Ерөнхий мэдээлэл :

Хохирол тооцоолол
Төлөгдсөн даатгалын хураамж :
Гэрээний төлөгдсөн даатгалын хураамж
Даатгалын анхны үнэлгээ :
Даатгалын анхны үнэлгээ
Өмнө нь авсан хохирлын дүн :
Өмнө нь авсан хохирлын дүн
Даатгалын үлдэгдэл үнэлгээ :
Даатгалын үлдэгдэл үнэлгээ
Зах зээлийн үнэлгээ :
Тухайн үеийн зах зээлийн үнэлгээ
Хувь тэнцүүлсэн хохирол нөхөх % :
Хувь тэнцүүлсэн хохирол нөхөх
Нэхэмжилжэн хохирлын дүн :
Даатгагчаас нэхэмжилжэн хохирлын дүн
Тооцсон хохирлын дүн :
Тооцсон хохирлын дүн
Хохирол тооцох бусад шалтгаан :
Хохирол тооцох бусад шалтгааныг бичиж өгнө.
Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг :
Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг
Үнэлгээний зардал нэхэмжилсэн дүн:
Хэрэв даатгуулагч үнэлгээний зардал нэхэмжилсэн бол тухайн дүнг оруулж өгнө.
Нөхөн олгох санал :
Нөхөн олгох санал
Тооцоолол хийсэн мэргэжилтэн :
Тооцоолол хийсэн мэргэжилтэн
Тооцоолол хийсэн огноо :
Тооцоолол хийсэн огноо
Нэхэмжилсэн дүнг даатгагчаас хянасан :
Нэхэмжилсэн дүнг даатгагчаас хянасан
Тооцсон хохирол :
Тооцсон хохирол
Хувь тэнцүүлсэн дүн :
Хувь тэнцүүлсэн дүн
ХЯНАЛТ, ЗӨВШӨӨРӨЛ
Тооцоолол хийсэн мэргэжилтэн :
НТ тооцоолол хийсэн мэргэжилтэн
Дүгнэлт :
Дүгнэлт
Нэр :
Нэр
Огноо :
Огноо
Хянасан :
НТ-ийн ахлах мэргэжилтэн
Дүгнэлт :
Дүгнэлт
Нэр :
Нэр
Огноо :
Огноо
Хуульчийн шийдвэр :
Хуульчийн шийдвэр
Дүгнэлт :
Дүгнэлт
Нэр :
Нэр
Огноо :
Огноо
Албан тушаалтны шийдвэр
Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр
Дүгнэлт :
Дүгнэлт
Нэр :
Нэр
Огноо :
Огноо

Алхам 6: Тухайн тохиолдлын хохирол тооцооллын мэдээллийг доорх зурагт үзүүлснээр оруулж өгнө.

Үүнд: Хохирол тооцоолох бусад шалтгаан байгаа тохиолдодд “Хохирол тооцоолох бусад шалтгаан” гэсэн талбарт текстээр бичиж оруулан тооцсон хохирол дээрээ оруулж өгөх шаардлагатай.

ЗУРАГ 121. Нөхөн төлбөр бүрдүүлэлт - Хохирол тооцоолол

Алхам 7: Тухайн нөхөн төлбөр авах нэхэмжлэгчдийн мэдээлэл болон эрх бүхий албан тушаалтнууд өөрийн дүгнэлтүүдийг доорх зурагт харуулснаар оруулж өгнө.

ЗУРАГ 122. Нөхөн төлбөр бүрдүүлэлт - Хяналт, зөвшөөрөл

Алхам 8: Тухайн цонхонд нөхөн төлбөр бүрдүүлэлтийн мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бүрдүүлэлт амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

Алхам 9: Тухайн тохиолдолтой холбогдолтой зургуудыг доорх зурагт харуулснаар оруулж өгнө.

ЗУРАГ 123. Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлт амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл
ЗУРАГ 124. Нөхөн төлбөр бүдүүлэлт - Зураг оруулах

Нөхөн төлбөрийн тушаал хэвлэхдээ: Хэвлэх – Тушаал хэвлэх дарааллаар орно.

ЗУРАГ 125. Тушаал хэвлэх

Нөхөн төлбөрийн акт хэвлэхдээ: Хэвлэх – Н-5 хэвлэх дарааллаар орно.

ЗУРАГ 126. Нөхөн төлбөрийн акт

Нэмэлт: Олон нөхөн төлбөрийн тушаалыг нэг тушаалд хэвлэх боломжтой бөгөөд нөхөн төлбөрийн лавлагаанаас тушаал хэвлэх нөхөн төлбөрүүдийг сонгоно.

ЗУРАГ 127. Тушаал хэвлэх нөхөн төлбөрүүдийг сонгоно
Нэмэлт – Тушаал хэвлэх гэж орсоноор нөхөн төлбөрийн тушаал хэвлэх боломжтой.
Нөхөн төлбөрийн тушаал дараах загвараар хэвлэгдэнэ.
ЗУРАГ 128. Нөхөн төлбөрийн тушаал

12.2.2 Нөхөн төлбөрийн олголт

Нөхөн төлбөрийн менежерийн бүртгэсэн нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэж олголт хийх.

• Цонх нь : Нөхөн төлбөр – Нөхөн төлбөр – Нөхөн төлбөрийн олголт гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

Нөхөн төлбөр # :
Бүртгэлийн дугаар
Тайлант үе :
Санхүүгийн тайлант үе
Тохиолдлын # :
Тохиолдол буюу дуудлагын дугаар
Мэргэжилтэн :
Нөхөн төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Гэрээний дугаар :
Нөхөн төлбөр олгох гэрээний дугаар
Даатгуулагч :
Даатгуулагч
Даатгал :
Даатгалын бүтээгдэхүүн
Баталгааны дугаар :
Гэрээнд харгалзах баталгааны дугаар
Төлөөлөгч :
Даатгалын гэрээ хариуцсан даатгалын менежер
Учирсан эрсдэл :
Учирсан эрсдэл
Шийдвэрлэлт
Нэхэмжилсэн дүн :
Нэхэмжилсэн дүн
Нөхөх санал :
Нөхөх санал
Төлөв :
Төлөв
Мөнгөний данс :
Мөнгөний данс
Хүчингүй болсон :
Хүчингүй болсон
Хэлцэл хийсэн эсэх :
Хэлцэл хийсэн эсэх
Олгосон дүн :
Олгосон дүн
Олгох огноо :
Олгох огноо
Тушаалын # :
Тушаалны дугаар
Тушаалын огноо :
Тушаалын огноо
Эх гүйлгээний # :
Кассын гүйлгээний дугаар
Нөхөн төлбөр авагч :
Овог :
Овог :
Нэр :
Нэр
Регистер #:
Регистерийн дугаар
Хаяг :
Оршин суугаа хаяг, байршил
Утас :
Гар утас
Буруутай этгээд
Овог :
Овог
Нэр :
Нэр
Регистер # :
Регистерийн дугаар
Хаяг :
Оршин суугаа хаяг, байршил
Утас :
Холбоо барих утас
Материал бүрдүүлэлт
Бүрдүүлсэн огноо :
Бүрдүүлсэн огноо
Тохиолдлын огноо :
Тохиолдлын огноо
Үзлэг хийсэн огноо :
Үзлэг хийсэн огноо
Нэхэмжлэх эсэх ? :
Нэхэмжлэх эсэх
Нөхөн төлбөрийн түүх
Төлөгдсөн дүн
Төлөгдсөн дүн
Буцаасан хураамж :
Буцаасан хураамж
Гэрээний НТ дүн :
Гэрээний нөхөн төлбөрийн дүн
Гэрээний НТ тоо :
Гэрээний нөхөн төлбөрийн тоо
Зүйлийн НТ дүн :
Зүйлийн нөхөн төлбөрийн дүн
Зүйлийн НТ тоо :
Зүйлийн нөхөн төлбөрийн тоо
ЗУРАГ 129. Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх

12.2.3 Лавлагаа

Даатгалын менежерийн баталгааны хуудас авах хүсэлтын жагсаалт болон бүртгэлийн хэсгээс бүрдэнэ.

• Цонх нь : Нөхөн төлбөр – Нөхөн төлбөр – Лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 130. Нөхөн төлбөрийн жагсаалт

12.2.4 НТ – бүтээгдэхүүнээр

Нөхөн төлбөр бүтээгдэхүүнээр харах.

• Цонх нь : Нөхөн төлбөр – Нөхөн төлбөр – НТ – бүтээгдэхүүнээр гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

Хайх үзүүлэлтүүд
НТ – ын огноо :
Нөхөн төлбөрийн огноо
Бүтээгдэхүүний код :
Даатгалын бүтээгдэхүүний код
ЗУРАГ 131. НТ - бүтээгдэхүүнээр

12.2.5 НТ – менежерээр

Нөхөн төлбөр менежерээр харах.

• Цонх нь : Нөхөн төлбөр – Нөхөн төлбөр – НТ – менежерээр гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

Хайх үзүүлэлтүүд
НТ – ын огноо :
Нөхөн төлбөрийн огноо
Бүтээгдэхүүний код :
Даатгалын бүтээгдэхүүний код
ЗУРАГ 132. НТ - менежерээр