Hi. How can we help?

Харилцагчтай хийсэн гэрээ, баталгааг цуцлах хийх бүртгэлийн мэдээллийг оруулна.

• Цонх нь : Гэрээ цуцлах – Цуцлалт хийх гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

ЗУРАГ 97. Цуцлалт хийх

Гэрээ цуцлалт хийсэн баримт хэвлэхдээ: Зурагт үзүүлснээр Хэвлэх – Баримт хэвлэх дарааллаар орно.

ЗУРАГ 98. Баримт хэвлэх

Гэрээ, баталгааг цуцлалтыг шийдвэрлэж төлбөрийг олгох.

• Цонх нь : Гэрээ цуцлах – Цуцлалт шийдвэрлэх гэсэн дарааллаар орно.
• Ерөнхий мэдээлэл :

Анхаарах: Гэрээ цуцлалт шийдвэрлэхдээ санаатай болон санамсаргүй байдлаар “Цуцлалт хүчингүй болгосон” төлөвийг сонгож хадгалсан тохиолдолд Устгах боломжгүй ба цуцлалтын гүйлгээг дахин шинээр хийх шаардлагатай.

ЗУРАГ 99. Цуцлалт шийдвэрлэх

Даатгалын гэрээ, баталааг цуцалсан, түүнийг шийдвэрлэсэн лавлагаа.

• Цонх нь : Гэрээ цуцлах – Цуцлалтын лавлагаа гэсэн дарааллаар орно.
• Жагсаалтын мэдээлэл :

ЗУРАГ 100. Цуцлалтын лавлагаа