Hi. How can we help?

Уг цонхоор тухайн байгууллагын салбарын бараа материалын үлдэгдлийн лавлагааг авах боломжтой.

Алхам 1: Барааны менежмент – Үлдэгдэл – Салбарын үлдэгдлийн лавлагаа

ЗУРАГ 139. Барааны менемент – Салбарын үлдэгдлийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

ЗУРАГ 140. Салбарын үлдэгдлийн лавлагааны хайлтын цонх

4.8.2 Байршлын үлдэгдлийн лавлагаа

Уг цонхоор барааны үлдэгдлийн байршил тус бүрээр харна.

Алхам 1: Барааны менежмент –– Үлдэгдэл – Байршлын үлдэгдлийн лавлагаа

ЗУРАГ 141. Барааны менежмент – Барааны үлдэгдлийн лавлагаа
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 142. Барааны менемент – Байршлын үлдэгдлийн лавлагаа

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Зураг 143. Байршлын үлдэгдлийн лавлагааны хайлтын цонх

4.8.3 Барааны үлдэгдлийн лавлагаа

Уг цонхоор үндсэн хөрөнгийн ашиглалтаас хассан гүйлгээний лавлагааг харах боломжтой.

Алхам 1: Барааны менежмент –– Үлдэгдэл – Барааны үлдэгдлийн лавлагаа

ЗУРАГ 144. Барааны үлдэгдлийн лавлагааны хайлтын цонх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 145. Барааны үлдэгдлийн лавлагааны хайлтын цонх