Hi. How can we help?

Энэхүү цонхоор бүрэн болон хэсэгчилсэн тооллогын хуудас үүсгэнэ. Тооллогын хуудас үүсгэсэн тохиолдолд орлого, зарлага болон бусад гүйлгээ хийгдэхгүй.

Алхам 1: Барааны менежмент – Тооллого– Тооллогын хуудас үүсгэх

Зураг 112. Барааны менемент – Тооллогын хуудас үүсгэх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 113. Барааны менемент – Тооллогын хуудас үүсгэх - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тооллогийн мэдээллийг оруулж өгнө.

Зураг 114. Барааны менемент – Тооллогын хуудас бүртгэх - Хадгалах

Зоны тооллого хийх урсгал:

Зураг 115. Зоны тооллого хийх урсгал

Алхам 3: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тооллогийн мэдээллийг оруулж өгнө. Мөн хэсэгчилсэн тооллого сонгосноор зоноор тооллого хийх боломжтой юм.

Зураг 116. Барааны менемент – Тооллогын хуудас бүртгэх

Нэмэлт: Тооллого үүсгэх төрөл

Зураг 117. Барааны менемент – Тооллогын хуудас үүсгэх төрөл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан тооллогын хуудас үүсгэх эсэхийг асууна.

Зураг 118. Барааны менемент – Тооллогын хуудас үүсгэх эсэх

Алхам 4: Тийм дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан тооллого амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 119. Тооллогын хуудас амжилттай үүссэн мэдээлэл

4.7.2 Тооллогын дүн оруулах

Энэхүү цонхоор бараа материалын тооллогын дүнг оруулна.

Алхам 1: Барааны менежмент – Тооллого– Тооллогын дүн оруулах

Зураг 120. Барааны менемент – Тооллогын дүн оруулах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: Тухайн огнооны хоорондох тооллогуудаас тооллогын дүнг оруулах тооллого сонгож тооллогын дүн болон бусад мэдээллүүдийг доорх зурагт үзүүлснээр оруулж өгнө.

Зураг 121. Барааны менемент – Тооллогын дүн оруулах - Хадгалах
Зураг 122. Барааны менемент – Тооллого сонгох

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан тооллогын дүн амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

Зураг 123. Тооллогын дүн амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

4.7.3 Мобайлаар тооллогын дүн оруулах

Алхам 1: Мобайл төхөөрөмж ашиглан тооллого хийх боломжтой бөгөөд зурагт харуулсанаар мобайл төхөөрөмж дээр даран тооллогын дугаар оруулж өгөх юм.

Зураг 124. Мобайл төхөөрөмж сонгон тооллогын хуудас оруулах

Алхам 2: Enter дарсанаар тооллого хийх барааны дэлгэрэнгүй мэдээллүүд гарч ирнэ.

Зураг 125. Тооллого хийх барааны мэдээлэл

Алхам 3: Нэмэлт товч даран мобайл төхөөрөмж сонгон тооллого хийх боломжтой.

Зураг 126. Мобайл төхөөрөмж сонгох

Алхам 4: Мобайл сонгон орох үед доорх тооллого хийх цонх гарч ирнэ.

Зураг 127. Мобайл төхөөрөмжөөр тооллого хийх

Алхам 5: Тооллого хийх барааны бар кодыг скайнераар уншуулаас гадна бар код талбарт гараас оруулах боломжтой. Бар код оруулахад барааны үндсэн мэдээлэл гарч ирэх бөгөөд тоолсон тоо талбарт тоолсон дүнгээ оруулан оруулах дарна.

Зураг 128. Тооллогын дүн оруулах

Алхам 6: Хэрэв тоолсон тоо нь тоолох тооноос бага байвал зөрүү тоо талбарт зөрүү тоог дараах байдлаар харуулна.

Зураг 129. Тооллогын дүн дутуу оруулсан

Алхам 7: Хэрэв тоолсон тоо нь тоолох тооноос их байвал зөрүү тоо талбарт зөрүү тоог дараах байдлаар харуулна.

Зураг 130. Тооллогын дүн илүү оруулсан

4.7.3 Тооллогын хуудас хаах

Энэхүү цонхоор хийгдэж дууссан тооллогыг хаана.

Алхам 1: Барааны менежмент – Тооллого– Тооллогын хуудас хаах

Зураг 131. Барааны менемент – Тооллогын хуудас хаах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: Тухайн огнооны хоорондох тооллогуудаас тооллого хийгдэж дууссан тооллого сонгож хаалт хийж өгнө.

Зураг 132. Барааны менемент – Тооллогын хуудас хаах- Хаах тооллого дуудах
Зураг 133. Барааны менемент – Тооллогын хуудас хаах- Хадгалах

Алхам 3: Хадгалах дарсанаар доорх төлөвт орно.

Зураг 134. Барааны менемент – Тооллогын хуудас хаах эсэх

Алхам 4: Тийм дарсанаар тооллогын хуудас хаагдсан мэдээлэл гарч ирэнэ.

Зураг 135. Барааны менемент – Тооллогын хуудас амжилттай хаасан мэдээлэл

Алхам 5: Мобайл төхөөрөмжөөс тооллогын дүн оруулан, тооллогын хуудас хаасны дараа тооллогын мэдээлэл Ultimate ERP програмруу орж ирэх бөгөөд тооллогын дүнг засварлах боломжтой.

Зураг 136. Барааны менемент – Тооллогын дүн оруулах
Алхам 6: Барааны менежмент – Тооллого– Тооллогын дүн оруулах – Бүгдийг шинэчлэх
Зураг 137. Барааны менемент – Тооллогын дүн оруулах – Бүгдийг шинэчлэх

Алхам 7: Бүгдийг шинэчлэх сонгон дараах төлөвүүдээс сонгох боломжой.

Зураг 138. Барааны менемент – Тооллогын дүн оруулах – Бүгдийг шинэчлэх