Hi. How can we help?

Алхам 1: Барааны менежмент – Хөдөлгөөн – Хөдөлгөөн хийх

Зураг 102. Барааны менежмент – Хөдөлгөөн хийх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 103. Барааны менежмент – Хөдөлгөөн хийх- Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон шилжүүлэгийн мэдээллийг оруулж өгнө.

Зураг 104. Барааны менежмент – Хөдөлгөөн хийх бүртгэл - Хадгалах

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөдөлгөөн амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 105. Хөдөлгөөн амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

Алдаа гарах нөхцөл: Тухайн дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах цонхонд ямар нэгэн алдаатай мэдээлэл байгаа тохиолдолд доорх алдааг харуулна.

ЗУРАГ 106. Хөдөлгөөний мэдээлэл хадгалах үеийн алдааны мэдээлэл