Hi. How can we help?

Алхам 1: Барааны менежмент– Орлого –Орлого авах (төрлөөр)

ЗУРАГ 71. Барааны менежмент – Орлого авах (төрлөөр)
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 72. Барааны менежмент – Орлого авах (төрлөөр)- Шинэ

Энэхүү цонхонд бараа материалын орлгыг төрлөөр нь хийх боломжтой. Мөн Нэмэлт – Бараа нэмэх сонголтоор бараа шинээр бүртгэх боломжтой юм.

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулж өгнө.

ЗУРАГ 73. Барааны менежмент – Орлого авах (төрлөөр) бүртгэл - Шинэ
ЗУРАГ 74. Орлого авах (төрлөөр) төлөв
Төлөв:
Орлого авах (төрлөөр) төлөв
Орлого авч байна:
Орлого авах (төрлөөр) мэдээллийг оруулж байгаа дараа нь засварлах боломжтой төлөв юм. Дутуу бичсэн эсвэл дахин засварлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд сонгоно. Энэ төлөвт хадгалагдсан орлого авах (төрлөөр) гүйлгээ нь яг хийгдсэнд тооцоогдохгүй засварын төлөвт байгаа гэж ойлгож болно.
Орлого авсан:
Орлого авах (төрлөөр) гүйлгээг алдаагүй зөв гэж бодсон үедээ энэ төлөвт оруулан хадгална. Учир нь энэ төлөвт хадгалсан орлого авах (төрлөөр) гүйлгээ нь засах боломжгүй тул тухайн төлөв нь орлого авах (төрлөөр) гүйлгээг хүчин төгөлдөр болгоно.

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан орлого амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 75. Орлого амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

Шинээр бараа бүртгэх

Алхам 1: Шинэ – Бараа нэмэх
Алхам 2: Тухайн цонхны Хайлтын нөхцөл хэсгийн утгуудаар хайлт хийх боломжой.

ЗУРАГ 76. Шинээр бараа бүртгэх
Алхам 2: Бараа нэмэх товчийг дарснаар доорх төлөвт дорох дахин Шинэ сонгоно.
ЗУРАГ 77. Шинээр бараа бүртгэх цонх
ЗУРАГ 78. Бараа мэдээлэл оруулах

Алхам 4: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бараа амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 79. Бараа амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.3.2 Орлого авах (энгийн)

Алхам 1: Барааны менежмент– Орлого –Орлого авах (энгийн)

ЗУРАГ 80. Барааны менежмент – Орлого авах (энгийн)
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 81. Барааны менежмент – Орлого авах (энгийн)- Шинэ

Энэхүү цонхонд бараа материалын орлгыг хийх боломжтой. Мөн Нэмэлт – Бараа нэмэх сонголтоор бараа шинээр бүртгэх боломжтой юм.

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон гүйлгээний мэдээллийг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 83. Орлого авах (энгийн) төлөв
Төлөв:
Орлого авах (энгийн) төлөв
Орлого авч байна:
Орлого авах (энгийн) мэдээллийг оруулж байгаа дараа нь засварлах боломжтой төлөв юм. Дутуу бичсэн эсвэл дахин засварлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд сонгоно. Энэ төлөвт хадгалагдсан орлого авах (энгийн) гүйлгээ нь яг хийгдсэнд тооцоогдохгүй засварын төлөвт байгаа гэж ойлгож болно.
Орлого авсан:
Орлого авах (энгийн) гүйлгээг алдаагүй зөв гэж бодсон үедээ энэ төлөвт оруулан хадгална. Учир нь энэ төлөвт хадгалсан орлого авах (энгийн) гүйлгээ нь засах боломжгүй тул тухайн төлөв нь орлого авах (энгийн) гүйлгээг хүчин төгөлдөр болгоно.

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан орлого амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 84. Орлого амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

Алдаа гарах нөхцөл: Тухайн дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах цонхонд ямар нэгэн алдаатай мэдээлэл байгаа тохиолдолд доорх алдааг харуулна.

ЗУРАГ 85. Орлогын мэдээлэл хадгалах үеийн алдааны мэдээлэл

Шинээр бараа бүртгэх цонхыг дуудах бол 4.2.2 Орлого авах (төрлөөр) хэсгийн бараа бүртгэх хэсгийг харна уу!

4.3.3 Орлого авах (хөдөлгөөнөөс)

Энэхүү цонхоор бараа материалын 2 алхамт хөдөлгөөн хийсэн тохиолдолд орлого авна.
Хоёр алхамт хөдөлгөөний хувьд “Замд яваа” гэж бүртгэгдэх тул тухайн салбарт бараа материал ирсэн үед нь орлого авах боломжтой.

Алхам 1: Барааны менежмент– Орлого –Орлого авах (хөдөлгөөнөөс)

Зураг 86. Барааны менежмент – Орлого авах (хөдөлгөөнөөс)

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Зураг 87. Барааны менежмент – Орлого авах (хөдөлгөөнөөс)- Шинэ

Энэхүү цонхонд бараа материалын орлгыг төрлөөр нь хийх боломжтой. Мөн Нэмэлт – Бараа нэмэх сонголтоор бараа шинээр бүртгэх боломжтой юм.

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон шилжүүлгийн мэдээллийг оруулж өгнө.

Зураг 88. Барааны менежмент – Орлого авах (хөдөлгөөнөөс) бүртгэл - Хадгалах

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан орлого амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 89. Орлого амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

Санамж: Тухайн сонгосон хугацаанд шилжүүлэх барааны үлдэгдэл нь 0-ээс бага байвал хөдөлгөөн хийж өгнө.

Хөдөлгөөн хийх бол 4.5 Хөдөлгөөн хийх хэсгийг харна уу!

4.3.4 Орлого авах (захиалгаас)
Энэхүү цонхоор худалдан авалтын захиалгаас орлого авах боломжтой.

Алхам 1: Барааны менежмент– Орлого –Орлого авах (захиалгаас)

Зураг 90. Барааны менежмент – Орлого авах (захиалгаас)
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 91. Барааны менежмент – Орлого авах (захиалгаас) - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон захиалгын мэдээллийг оруулж өгнө.

Зураг 92. Барааны менежмент – Орлого авах (захиалгаас) бүртгэл - Хадгалах

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан орлого амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 93. Орлого амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

4.3.5 Орлогын лавлагаа

Алхам 1: Барааны менежмент – Орлого – Орлогын лавлагаа

ЗУРАГ 94.Барааны менежмент – Орлогын лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: Хайлтын нөхцөл хэсгийн утгуудаар болон Шүүлт хийх утгуудаар орлогийн лавлагаа авах боломжтой юм.

ЗУРАГ 95. Барааны менежмент – Орлогын лавлагаа авах цонх