Hi. How can we help?

Бүтээгдэхүүний бүрдэц

Энэхүү цонхонд бүтээгдэхүүний бүрдэцүүдийг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүтээгдэхүүн – Бүтээгдэхүүний бүрдэц

Зураг 62. Барааны менежмент – Бүтээгдэхүүний бүрдэц
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана
Зураг 63. Барааны менежмент – Бүтээгдэхүүн бүрдэц - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба үндсэн мэдээллийн утгуудыг оруулж өгнө. Бүрдэц оруулах бүтээгдэхүүнээ сонгон шууд материал талбарт бүрдэцүүдийг оруулж өгнө.

Зураг 64. Барааны менежмент – Бүтээгдэхүүн бүрдэц бүртгэх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бүтээгдэхүүний бүрдэц амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 65. Бүтээгдэхүүний бүрдэц амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

Энэхүү цонхоор бүтээгдэхүүний багцуудыг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүтээгдэхүүн – Бүтээгдэхүүн багцлах

Зураг 66. Барааны менежмент – Бүтээгдэхүүн багцлах
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 67. Барааны менежмент – Бүтээгдэхүүн багцлах - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба бүтээгдэхүүний бүрдэц хийсэн барааг сонгож үндсэн мэдээллийн утгуудыг оруулж өгнө. Тухайн байршилд үлдэгдэлтэй барааг багцлана.

Зураг 68. Барааны менежмент – Бүтээгдэхүүн багцлах бүртгэх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бүтээгдэхүүний багцлалт амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 69. Бүтээгдэхүүний багцлалт амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

Алдаа гарах нөхцөл: Тухайн дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах цонхонд ямар нэгэн алдаатай мэдээлэл байгаа тохиолдолд доорх алдааг харуулна.

Зураг 70. Бүтээгдэхүүний багцлалт хадгалах үеийн алдааны мэдээлэл