Hi. How can we help?

4.1 Бүртгэл

4.1.1 Модулийн тохиргоо

Энэхүү цонхонд тухайн компанид харъяалагдах бараа материалын данс, тайлант үе болон бараа материалтай холбоотой мэдээллүүдийг бүртгэх зориулалттай.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Модулийн тохиргоо

ЗУРАГ 5. Барааны менежмент - Модулийн тохиргоо
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 6. Барааны менежмент - Модулийн тохиргоо хийх цонх

Алхам 2: Тухайн цонхонд харгалзах бараа материалын модулийн тохиргооны утгуудыг сонгож өгөн Хадгалах товчийг дарахад танд доорх мэдээллийг харуулан модулийн тохиргоо амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 7. Модулийн тохиргоо амжилттай хийгдсэн мэдээлэл

4.1.2 Тайлант үе хаах

Энэхүү цонхонд тухайн байгууллагын бараа материалын гүйлгээ хийх тайлант хугацааг хааж өгнө.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Тайлант үе хаах

ЗУРАГ 8. Барааны менежмент – Тайлант үе хаах
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 9. Барааны менежмент – Тайлант үе хаах цонх

Алхам 2: Хадгалах товчийг дарснаар танд тухайн тайлант үеийг хаах эсэхийг нягтлан асууна.

ЗУРАГ 10. Тайлант үе хаах

Алхам 3: Тийм товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан тайлант үе амжилттай хаагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 11. Тайлант үе амжилттай хаагдсан мэдээлэл

4.1.3 Барааны категорийн ангилал

Энэхүү цонхонд барааны категорийн ангилалыг бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Барааны категорийн ангилал

ЗУРАГ 12. Барааны менежмент – Барааны категорийн ангилал
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 13. Барааны менежмент – Барааны категорийн ангилал - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба барааны ангилалын код болон нэрийн утгыг бичиж өгнө.

ЗУРАГ 14. Үндссэн хөрөнгө - Модулийн тохиргооны бүртгэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 15. Категорийн ангилал амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

4.1.4 Барааны категорын шинж

Энэхүү цонхонд барааны категорийн шинж бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Барааны категорийн шинж

Зураг 16. Барааны менежмент - Барааны категорийн шинж
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 17. Барааны менежмент - Барааны категорийн шинж шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр үндсэн мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утгыг оруулж өгнө.

Зураг 18. Барааны менежмент - Барааны категорийн шинж бүртгэх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан барааны категорийн шинж амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

Зураг 19. Барааны категорийн шинж амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

4.1.6 Категорийн анги

Энэхүү цонхонд категорийн анги бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл –Категори анги

Зураг 20. . Барааны менежмент - Категорийн анги

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Зураг 21. Барааны менежмент – Категорийн анги - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр үндсэн мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утгыг оруулж өгнө.

Зураг 22. Барааны менежмент – Категорийн ангийн үндсэн мэдээлэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан барааны категори анги амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

Зураг 23. Категори анги амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

4.1.7 Барааны категори

Энэхүү цонхонд барааны категорийг бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Барааны категори

Зураг 24. Барааны менежмент - Барааны категори
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
Зураг 25. Барааны менежмент – Барааны категори - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр үндсэн мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утгыг оруулж өгнө.

Зураг 26. Барааны менежмент – Категорийн үндсэн мэдээлэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан барааны категори амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

Зураг 27. Барааны категори амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

4.1.8 Барааны ангилал

Энэхүү цонхонд барааны ангилалыг бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Барааны ангилал

ЗУРАГ 28. Барааны менежмент – Барааны ангилал
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 29. Барааны менежмент – Барааны ангилал - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр үндсэн мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утгыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 30. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн ангилалын бүртгэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгийн ангилал амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 31. Барааны ангилал амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

4.1.9 Бараа лавлагаа

Энэхүү цонхоор барааны лавлагааг авах ба тухайн цонхонд Нэмэлт сонголтоор шинээр бараа бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Бараа лавлагаа

ЗУРАГ 32. Барааны менежмент –Бараа лавлагаа
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 33. Барааны менежмент –Бараа лавлагааны цонх

Алхам 2: Тухайн цонхны Хайлтын нөхцөл хэсгийн утгуудаар хайлт хийх боломжой

ЗУРАГ 34. Барааны менежмент –Бараа материал - Шинэ

Алхам 3: Шинээр бараа бүртгэх бол Нэмэлт – Шинэ сонголтоор доорх цонх харагдах ба зурагт үзүүлснээр дахин Шинэ сонголтоор бараа бүртгэх төлөвт орно.

ЗУРАГ 35. Барааны менежмент - Бараа материал - Шинэ
ЗУРАГ 36. Барааны менежмент - Шинэ бараа бүртгэх цонх

Алхам 3: Барааны мэдээллийг оруулж дуусаад Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан бараа амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 37. Хөрөнгийн төрөл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

4.1.10 Хэмжих нэгж

Энэхүү цонхонд ерөнхий хэмжих нэгжүүдйиг бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Хэмжих нэгж

ЗУРАГ 38. Барааны менежмент – Хэмжих нэгж
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 39. Барааны менежмент – Хэмжих нэгж - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба хэмжих нэгж болон тайлбарыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 40. Барааны менежмент – Хэмжих нэгж бүртгэх цонх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хэмжих нэгж амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 41. Хэмжих нэгж амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.11 Салбарын төрөл

Энэхүү цонхонд тухайн байгууллагын салбарын төрлийг бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Салбарын төрөл

ЗУРАГ 42. Барааны менежмент – Салбарын төрөл
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 43. Барааны менежмент – Салбарын төрөл - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох үндсэн мэдээллийн утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 44. Барааны менежмент – Салбарын төрөл бүртгэх цонх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан салбарын төрөл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 45. Салбарын төрөл амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.12 Салбар

Энэхүү цонхонд тухайн байгууллагын салбарыг бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Салбар

ЗУРАГ 46. Барааны менежмент – Салбар
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 47. Барааны менежмент – Салбар - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох үндсэн мэдээллийн утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 48. Барааны менежмент – Салбар бүртгэх цонх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан салбар амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 49. Салбар амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.13 Гүйлгээний симбол

Энэхүү цонхонд гүйлгээний утгуудыг бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Гүйлгээний симбол

ЗУРАГ 50. Барааны менежмент – Гүйлгээний симбол
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 51. Барааны менежмент – Гүйлгээний симбол - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох үндсэн мэдээллийн утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 52. Барааны менежмент – Гүйлгээний симбол бүртгэх цонх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан гүйлгээний симбол амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 53. Гүйлгээний симбол амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.14 Дансны тохиргоо

Энэхүү цонхонд бараа материалын орлого зарлага болон бусад данснуудын тохиргоог хийнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Дансны тохиргоо

ЗУРАГ 54. Барааны менежмент – Дансны тохиргоо
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 55. Барааны менежмент – Гүйлгээний симбол - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох зурагт тэмдэглэсэн шинэ мөрөнд тухайн талбарын утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 56. Барааны менежмент – Дансны тохиргоо хийх цонх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан дансны тохиргоо амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 57. Дансны тохиргоо амжилттай хийгдсэнийг мэдээлэл

4.1.15 Барааны хэмжих нэгжүүд

Энэхүү цонхонд барааны хэмжих нэгжүүдйиг бүртгэнэ.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Барааны хэмжих нэгжүүд

ЗУРАГ 58. Барааны менежмент – Барааны хэмжих нэгжүүд
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 59. Шинээр барааны код оруулах барааг сонгох

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба барааны хэмжих нэгж болон бусад талбарын утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 60. Барааны менежмент – Хэмжих нэгж бүртгэх цонх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан барааны хэмжих нэгж амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 61. Барааны хэмжих нэгж амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.16 Зоны бүртгэх

Энэхүү цонхонд зонуудыг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Зоны бүртгэл

Зураг 62. Барааны менежмент – Зоны бүртгэл

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Зураг 63. Барааны менежмент – Зоны бүртгэл - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба үндсэн мэдээллийн утгуудыг оруулж өгнө.

Зураг 64. Барааны менежмент – Зоны бүртгэл - Бүртгэх

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан зоны бүртгэл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 65. Зоны бүртгэл амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.17 Зоны тохиргоо

Энэхүү цонхоор зоны тохиргоо хийж өгнө .

Алхам 1: Барааны менежмент – Бүртгэл – Зоны тохиргоо

Зураг 66. Барааны менежмент – Зоны тохиргоо

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Зураг 67. Барааны менежмент – Зоны тохиргоо - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба үндсэн мэдээллийн утгуудыг оруулж өгнө.

Зураг 68. Барааны менежмент – Зоны тохиргоо - Бүртгэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан зоны тохиргоо амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

Зураг 69. Зоны тохиргоо амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл