Hi. How can we help?

БАРААНЫ МЕНЕЖМЕНТ

Барааны менежмент модуль нь агуулахад байгаа бараа материалын үлдэгдлийг төвлөрүүлэн бүртгэх зарчмаар ямар ч төрлийн байгууллагын хувьд бие даан ажиллах, хэрэглэхэд энгийн хялбар, уян хатан ажиллагаатай, хэдэн ч бүлэг, ангилал үүсгэн бараа материалыг төрөлжүүлэн бүртгэх боломжтой. Мөн бараа материалын талаарх мэдээлэл дээрээ үндэслэн орлого, зарлага, тооллого зэрэг материалын анхан шатны бүх бүртгэл тооцоог хийх болон бараа материал, орлого, зарлага, гүйлгээний дэлгэрэнгүй товчоо лавлагаануудыг авах боломжтой.